Søknadsskjema skal kun sendes dersom det søkes om mer enn 1 dag permisjon. Dersom man søker om kun 1 dag permisjon avtales dette direkte med kontaktlærer.   

Permisjon fra pliktig opplæring er hjemlet i Opplæringslovens § 2.11 første ledd.
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.” 

Det blir fattet enkeltvedtak om permisjon i hvert enkelt tilfelle. Skolen ved rektor har ikke adgang til å innvilge permisjoner utover dette. Rent formelt må derfor foresatte ta elever ut av skolen når det er behov for permisjon ut over 2 uker, uavhengig av om en permisjon ville vært forsvarlig eller ei.

Vi oppfordrer alle til å avvikle ferien i skolens ferier så langt det lar seg gjøre.  

Skolen vil normalt ikke innvilge permisjoner i tentamens- eller eksamensperioder eller når det gjennomføres nasjonale prøver.