Langs nevnte strekning skal det reguleres inn en sikkerhetssone på 6 m på hver side av fylkesvegen. Sikkerhetssonen skal gi rom for rydding av sidehinder som f.eks. trær og fjellknauser, samt grøfting og opprettelse/utbedring av skulder. Dette for å bedre trafikksikkerheten til trafikantene.

Innspill sendes skriftlig innen 5. april 2017 til:

Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.
Eller til: firmapost-ost@vegvesen.no

Ved spørsmål kan prosjektleder Lene Lima kontaktes; lene.lima@vegvesen.no eller på tlf. 922 11 827 (tirs-fre).

For nærmere opplysninger viser vi til planregisteret: linken. (ny sti)