Formålet med planen er å regulere fritidsboligområdet Kirkengen hagebygd til boligområde. Planområdet er på om lag 93 daa og ligger langs fv. 1044 Sundåsveien i Skiptvet kommune, om lag 6 km fra Meieribyen.
Det planlegges for 21-22 boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse. 16 av tomtene er allerede bebygget i tråd med gjeldende reguleringsplan for området.
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan (Kommuneplan for Skiptvet, arealdelen). Det er derfor vurdert at planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (F21.06.2017). Det følger av forskriftens § 6 at planen krever planprogram. Det foreligger forslag til planprogram i samsvar med Pbl § 12-9.
Forslag til planprogram, planavgrensning, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet kan hentes på Planregisteret med nummer 20190003.
 
Informasjonsmøte for alle interesserte avholdes mandag 18. november kl. 19-21 på kommunehuset i Skiptvet, møterom Karlsrud.
 
Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til SH Prosjekt AS v/ arealplanlegger Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no 
Eventuelle merknader og/eller innspill til planprogrammet eller planarbeidet forøvrig sendes innen 05.01.2020 til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.
 
Oversikt av andre artikler om reguleringsplaner: