Det vises til mottatt uttalelse om planoppstart med planprogram og traséanalyse for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115.
Etter høringsfrist 28.05.2018 ble mottatte uttalelser vurdert og dersom aktuelt innarbeidet i planprogram.

Planprogram beskriver planprosess og hvordan planforslag skal utredes med aktuelle utredningstemaer. Kommunen skal fortsette med planarbeidet etter planprogrammet og komme med forslag til detaljregulering.
Etter terrengundersøkelser blir involverte grunneiere kallet inn til dialogmøte etter delområdet.
 
Oversikt av andre reguleringsplaner: