Høsten 2015 kjøpte kommunen Finlandsveien 44 av Statsbygg etter at det var gjort vedtak om å etablere barnehage i lokalene. Bygget framstod som å være av høy kvalitet, bygd  etter gjeldende forskrifter, med særlig god brannsikring. Kommunen ville med noe ombygging, spesielt av uteområdene , få en svært fin barnehage. Bygget hadde sprinkleranlegg installert, på grunn av at det var bygd for overnatting. I samband med overdragelsen ble det gjennomført teknisk befaring som ikke viste noen mangler.

Kommunen gjennomførte en anbudsprosess etter totalentreprisemodellen, og MHA-entreprenør AS ble valgt som entreprenør. Kommunen ansatte byggherrerepresentant fra COWI, og det har vært tett oppfølging fra byggherre, både fra teknisk side og representanter for brukerne. Et  av de viktigste områdene i framdriftsplanen var brannsikring, og entreprenør innhentet vurdering av dette fra sin rådgivende ingeniør for brann (RIBR).  Befaringen viste at det var feil i sprinkleranlegget, og at dette var å anse som en skjult feil/ mangel.

På grunn av denne rapporten stoppet noe av ombyggingen opp. Foreldre og ansatte ble varslet om mulig utsettelse av innflytting, som i neste omgang førte til en ukes utsettelse.  Det kom også fram kostnadsoverslag som var svært høye , og kommunen engasjerte en annen  rådgivende ingeniør for brann. Denne  ingeniøren fant etter nøye inspeksjon at det er en stor feil og mangel ved byggets konstruksjon i forhold til brannsikring. Denne feilen er svært godt skjult, ved at det ligger over en tett himling. Skiptvet kommune har varslet Statsbygg om dette, og Fossumkollektivet som har kjøpt det andre bygget i Engskleiva 8,  slik at en kan sjekke om samme feilen foreligger der.  Skiptvet kommune ser svært alvorlig på saken, som har flere juridiske og økonomiske konsekvenser.  Slik saken framstår nå har kommunen i god tro kjøpt et bygg som ikke burde vært  godkjent.  Det fører til ytterligere forsinkelser,som spesielt går utover de barna som starter i barnehage for første gang.