Helt konkret så innebærer dette følgende endringer:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år.
 • Forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger, men smittevernregler som avstand og antall osv. skal overholdes.
 • Det er fortsatt ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet eller fritidsaktiviteter som øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater for personer som er 20 år eller eldre
 • Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
 • Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.
 • Svømmehaller åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

 

Kommunen kan selv innføre lokal forskrift med strengere tiltak, men kommunen kan ikke innføre mer liberale tiltak enn den nasjonale forskriften. Pr i dag så vurderer kriseledelsen i Skiptvet kommune at det ikke er behov for ytterligere innstramninger nå utover det tiltaksnivået som regjerningen har satt, men dette kan endre seg raskt.

 

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune har de siste to ukene vært noe avtagende, og det samme gjelder antall nærkontakter. Dette er en god trend, men det kan snu raskt og mange kommuner rundt oss har pågående utbrudd. Det er viktig at vi, også, de neste ukene klarer å holde dette nivået. Det vil være ulikt tiltaksnivå blant kommunene i Viken og det er derfor viktig at man følger med på hva som gjelder i de ulike kommunene.  

 

Husk til enhver tid å holde avstand, god håndhygiene, begrense sosial kontakt og hold deg hjemme hvis du er syk. Bruk sunn fornuft, for alt kan ikke reguleres.

 

Tiltaksnivå B - høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B og følgende gjelder:

Skoler og utdanning:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Elever i videregåendeskoler får informasjon fra skolen.

 

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Pleie- og omsorg

 • Ved Sollia bo- og servicesenter er det kun nærmeste pårørende av beboerne som kan komme på besøk, hver beboer kan bare ha besøk av de samme to pårørende. Det gjelder fortsatt det samme som tidligere at alle besøk må avklares i forkant.

 

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Svømmehallen er åpen for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.

 

Følgende virksomheter og steder skal fortsatt holde stengt

 • Treningssentret
 • Folkebadet
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig.
 • Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og serveringssteder

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.
 • Ingen butikker i Skiptvet kommune må stenge.
 • Serveringssteder kan holde åpent, men det er fortsatt skjenkestopp.

 

Anbefalinger:

 

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

 

Munnbind

 • Påbudt i lokal forskrift i Skiptvet kommune når man reiser med kollektivtransport
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind