Forskriften gjelder 16. mars kl. 00.00 til 11. april kl. 24.00.  

 

Kommunen kan selv innføre lokal forskrift med strengere tiltak, men kommunen kan ikke innføre mer liberale tiltak enn den nasjonale forskriften. Med disse innstramningene vurderer kriseledelsen i Skiptvet kommune at det ikke er behov for lokal forskrift i tillegg til den regionale, men dette kan endre seg raskt.

Smittesituasjonen i Skiptvet kommune har de siste to ukene vært tiltagende sett opp mot tidligere i pandemien. Vi har økning i både smittetilfeller og antall nærkontakter. Dette har vært håndtert og fortsatt oversiktlig, men det kan snu veldig fort og da må vi klare å holde fokus, derfor er det viktig med disse tiltakene nå. Selv om det gir fortsatt og ytterligere begrensinger for oss alle.

Husk til enhver tid å holde avstand, god håndhygiene, begrense sosial kontakt og hold deg hjemme hvis du er syk. Bruk sunn fornuft, for alt kan ikke reguleres.

 

Tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A og følgende gjelder:

Skoler og utdanning:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.

 

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Pleie- og omsorg

 • Ved Sollia bo- og servicesenter er det kun nærmeste pårørende av beboerne som kan komme på besøk, maks to personer pr besøk. Det gjelder fortsatt det samme som tidligere at alle besøk må avklares i forkant.

 

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se neste kulepunkt). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentret
 • Folkebadet
 • Biblioteket.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig.
 • Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

 

Butikker og serveringssteder

 • Alle butikker og varehus skal være stengt, men det er unntak for: Matbutikker, apotek, bensinstasjon og enkelte andre utsalg. Se oversikt over unntakene her. I Skiptvet er derfor Rema og Kiwi åpne, men Europris må være stengt. 
 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.

 

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
  • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

 

 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

 

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

 • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.