• Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 557.333 , kan du søke om redusert pris i barnehage.
  • Dersom husstandens inntekt er under kr. 548.500, og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2019, eller har utsatt skolestart, kan du søke om gratis oppholdstid i barnehage.

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Regjeringen har også vedtatt gratis oppholdstid med 20 timer pr. uke for 3, 4-, 5- og 6-åringer fra 01.08.2016.

Søknadsfrist for barnehageåret 2019/20 er 01.10.2019. Du må søke på nytt for nytt barnehageår selv om du har fått innvilget redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid tidligere.

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. 

Dersom du søker innen fristen 01.10.2019 har vedtaket tilbakevirkende kraft og vil gjelde fra starten av barnehageåret. Dersom du søker etter fristen vil redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Skiptvet kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/