A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Denne beskriver hvor større bygge- og anleggsarbeider kan skje. Reguleringsplaner styrer bruk og vern av arealer innen kommunen.

 

Planlegginger styres av reglene i Plan- og bygningsloven.
Reguleringsplaner behandles av det faste utvalg for plansaker (Formannskapet) og vedtas av Kommunestyret med endelig virkning dersom det ikke foreligger innsigelse til planen (fra fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet).
Endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet.Det er kommunen som er planmyndighet.

Etter forskriften kreves det planoppstartsmøte.

For utarbeidelse av planforslag viser kommunen til en hver tid gjeldende normer og veiledere:

Veinorm, for utforming av veier.

VAnorm, for utforming av vann og avløp.

Lekeplassnorm, for utforming av lekeplass i boligfelt.

Overvannsveileder for Morsa og Glomma sør, for utforming av overvannsystem med hensyn til klima.

Se Arealdelen for Skiptvet kommune og Sentrumsplanen også.

For oversikt av reguleringsplanene i Skiptvet kommune viser vi til planregisteret:

Planregisteret for Skiptvet kommune

Planregisteret viser status, endringer og andre opplysninger.
Klikk på plannummer i første kolonne for å få detaljinformasjon.
Her ligger linkene til plandokumenter, plankart, bestemmelse, m.fl.

Kartbaser for utarbeiding planforslag:

Skiptvet kommune har bekreftet kartbaser for å bruke i utarbeiding av planer og behandling av byggesaker. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nærmere informasjon finnes på hjemmeside av kartverket:
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/

Kartbaser som er relevant i Skiptvet kommune finnes på hjemmesider av Kartverket / Geonorge:

https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=0127

Oversikt av artikler om reguleringsplan og kommuneplan: