Generell informasjon om tilgjengelige tomter

Skiptvet kommune har under utvikling følgende tomteområder med angivelse av planlagt tidspunkt for oppstart av salget for hvert enkelt område.

 • Brekke vest - søndre del13 eneboligtomter. Antatt salgsstart:01.10.2017

 • Holstadåsen ca. 60 boenheter. Antatt salgsstart:01.12.2017

 • Brekke vest – nordre del ca. 8 tomter. Antatt salgsstart:01.02.2018

(I tillegg har en privat utvikler kjøpt tomteområde på Finlandsjordet og planlegger 30-35 leiligheter for salg og utleie. Etter inngått avtale med Skiptvet kommune, skal prosjektet igangsettes sommeren 2017.)

Utvikling av kommunale boligtomter følger disse fasene:

 1. Konseptutvikling/behovsanalyse
 2. Kontakt med grunneiere dersom ikke kommunen selv eier hele arealet
 3. Informasjons- og innspillfase med berørte grunneiere, naboer og andre interessenter

 4. Reguleringsplanprosess inkl. kontakt med regionale myndigheter

 5. Eventuelle grunnerverv og/eller inngåelse av samarbeidsavtaler

 6. Reguleringsplanprosessen avsluttes og reguleringsplanen godkjennes

 7. Innhenting av anbud på opparbeidelse av nødvendig infrastruktur

 8. Beregning av prosjektkostnader og fastsettelse av salgspriser

 9. Salgsfase
 10. Kontraktsinngåelse
 11. Oppgjør - betaling og utstedelse av skjøte

Noen faser kan foregå parallelt.
Etter at fase 6 er fullført, dvs. da er reguleringsplanen godkjent der tomteinndelingen framgår, kan interesserte melde seg som interessert ved å kontakte Servicekontoret, Skiptvet kommune: servicekontoret@skiptvet.kommune.no.
Når fase 7 er gjennomført, kan salgsprisene fastsettes for hvert enkelt tomtefelt.
deretter kan salgsprisen beregnes og salget iverksettes.

Status per 25.06.2017 for hvert av de kommunal boligfeltene over er:

Brekke vest – søndre del:                  Fasene 1-6 er gjennomført og fase 7  igangsettes nå. Det er derfor mulighet til å sette seg på liste over interesserte kjøpere nå.

Holstadåsen:                                       Fasene 1-3 er gjennomført og fasene 4 og 5 pågår.  Reguleringsplanen forventes sluttbehandlet i 3. kvartal 2017. Deretter iverksettes fase 6 (innhenting av anbud på opparbeidelse).

Brekke vest – nordre del:                  Fase 4 og 5 pågår og forslag til reguleringsplan forventes behandlet i 3. kvartal 2017. Endelig reguleringsplan forventes vedtatt mot slutten av 2017.

Salgsprosessen – gjennomføring

Skiptvet kommune vil følge denne framgangsmåten ved salg av kommunale tomter:

 1. Interesserte tegner seg på liste over kjøpere (se detaljer nedenfor)

 2. De personene som har meldt seg på listen, vil bli invitert til et møte i kommunestyresalen (informasjon om tidspunkt kommer senere) der det vil bli foretatt loddtrekning mellom de som står på listen.

 3. Når du blir trukket ut kan du velge mellom ledige tomter, dvs. desto tidligere du blir trukket ut jo større sjanse har du for å få ditt tomteønske oppfylt.

 4. Det er ingen plikt til å kjøpe selv om du blir trukket ut; du har bare en rett til å velge. Retten til å velge er personlig og kan ikke overdras til andre.

 5. Dersom alle tomtene ikke blir solgt ved denne trekningen, vil Skiptvet kommunevurdere en ny trekning.

Dersom alle tomtene fortsatt ikke er solgt, vil Skiptvet kommune selge tomtene enkeltvis etter først til mølla prinsippet evt. ved bistand fra eiendomsmegler.
 

Salgsklausul:
Tomten(e) selges med betingelse om byggestart innen 2 år. Ved manglende oppfyllelse, har Skiptvet kommune rett til å heve kjøpet.

Til «Listen over interesserte kjøpere» trenger vi følgende opplysninger:

Jeg er interessert i tomteområde:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobiltelefon
 • Evt. telefon arbeidssted
 • Epostadresse

Meld fra til servicekontoret@skiptvet.kommune.no eller tlf 69 80 60 00.