Bakgrunnen for søknaden er at bestemmelsene i reglementet av 20.06.2014, ikke gir tilstrekkelig mulighet til å senke vannstanden i situasjoner med vedvarende høyt tilsig. Høyt tilsig over tid fører til vedvarende høy vannstand. Dette er til stor ulempe for flere brukerinteresser rundt Øyeren.

Søknaden gjelder omgjøring av konsesjon etter § 9 i vassdragsreguleringsloven, og blir behandlet etter reglene i kap. 3 i samme lov, så langt de passer.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettside: www.nve.no/Vannkraft under tittelen «Varig endring av flomreglementet for Øyeren». Som bakgrunn for en eventuell uttalelse ber vi om at dere også leser dokumentet «Tillatelse til 5 års prøvereglement med justert flomtapping», som er tilgjengelig på sakens side.

En papirversjon av søknaden kan fås ved å kontakte Amy Alnes på e-post: amy.alnes@eidsiva.no eller mobil: 452 70 790.

Vi vil understreke at det kun er flomreglementet som nå er til vurdering. NVE vil ikke kommentere og saksbehandle innspill som handler om andre deler av reglementet.

Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/Vannkraft ved å gå inn på den aktuelle saken, med e-post til nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo så snart som mulig og senest innen 15. mai 2020.

Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.