I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023, og har vedtatt en ny forskrift for fordelingen av tilskuddet. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les hele forskriften her: Forskrift for strømstøtteordningen for frivillig sektor - Lovdata

Nedenfor følger noen av hovedpunktene i den nye forskriften:

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i desember.

Månedlig gjennomsnittspris i hvert av prisområdene publiseres på nettsidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i begynnelsen av hver måned.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hvilke kostnader kompenseres

Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk i prisområder med en gjennomsnittlig månedlig strømpris på over 70 øre per kWt.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette et nytt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister vil legges ut på regjeringen.no og på lottstift.no.

Se mer informasjon på lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

Når er fristen for å søke?

For den forlengede perioden april 2022–mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. Første søknadsrunde vil derfor bli i etterkant av andre kvartal 2022. For å unngå søknadsfrister i sommerferien vil søknadsskjemaet åpnes tidligst i midten av august.

Hvor mye får jeg?

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen den måneden.