Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 under kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon.
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt.
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

 

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (link under) kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

 

Følgende pasientgrupper må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

 

Når man tar kontakt med servicekontoret for å bestille time er det tilstrekkelig å si at man tilhører en av diagnosegruppene eller bruker immundempende medisin. Dokumentasjonen på diagnose eller medisinbruk tas med når vaksinen skal settes.