Skiptvet kommune har etablert en felles kartleggingsprosess sammen med fire andre kommuner for å identifisere mulig samarbeid for bedre tjenester. Vårt mål er å levere så gode tjenester som mulig til innbyggerne våre de kommende årene.

Initiativet skal gjøre det mulig for kommunene å samarbeide om utviklingsoppgaver (eks Smarte samfunn), driftsoppgaver (eks PPT) og stabsfunksjoner (eks juridiske spørsmål).

Alle kommunene i Østfold ble invitert til å bli med, og nå har en gruppe på fem kommuner bestemt seg for å gå videre med samarbeidet. Disse er: Hvaler, Marker, Råde, Skiptvet og Våler.

Hensikten med samarbeidet er å finne løsninger som bygger opp under kommunenes evne til å levere gode tjenester uavhengig av størrelsen på kommunen.

Alle kommunene har samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner pr i dag. Etablerte, velfungerende og økonomisk effektive avtaler (eks Interkommunale samarbeidsavtaler) vil mest sannsynlig bestå, eventuelt at de blir revidert/fornyet/forlenget. Det nye samarbeidsinitiativet gir oss samtidig en anledning til å evaluere om aktive avtaler leverer etter hensikten og gir god effekt for pengene.

Skiptvet kommune har tro på at vi skal finne flere områder hvor vi kan bli bedre ved å samarbeide med andre kommuner som ligner på oss selv. Ambisjonen er at tjenestene skal bli bedre selv om økonomien i kommunene stadig er under et større press.

I et seminar på Inspiria den 8. september 2017 var alle ledergruppene fra de fem samarbeidskommunene samlet. Erfaringene var gjennomgående at dette har lederne tro på, og at vi ser flere fordeler ved å etablere nettverk og økt samarbeid.

Så langt har vi sett mange mulige gevinster av samarbeidet:

 • Vi kan redusere sårbarhet der hvor det er små faglige miljøer

 • Vi kan øke kompetansen vår sammen

 • Vi kan jobbe sammen for å veie opp for sesongvariasjoner og økt press på tjenestene i en periode

 • Vi kan oppnå stordrift-fordeler (eks innkjøp)

 • Vi kan skape økonomisk handlingsrom.

  Utover i 2018 vil vi omsette disse mål og ambisjoner i praksis. Forankring med tillitsvalgte, politisk nivå og de ansatte planlegges som viktige steg i arbeidet videre.

  Informasjon om konkrete tiltak blir oppdatert her.

  Per Egil Pedersen
  Rådmann i Skiptvet kommune