Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Bernt Bekke Arkitekter AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet er på 7,2 dekar inklusive halve Storveiens bredde og ligger sentralt i Meieribyen på østsiden av Storveien.

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boenheter på eiendommen 55/6, eiendommen 57/6 og del av 55/6 som kan åpne opp for en videre utvikling på sikt. Det foreslås å regulere planområdet til formål bolig/næring med hovedvekt på boliger. 

Rammer for planarbeidet:
Kommuneplanen sin arealdel, planID 20080001.
Kommunedelplan for sentrum (Meieribyen), planID 20140001 (Sentrumsplanen).
Planområdet ligger innenfor felt SF1 Meieribyen Sør med formål forretning/bolig.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 og 4-2.2 samt forskrift om konsekvensutredning for planer etter pbl datert 21.06.2017 nr 864 (med vedlegg I og II). 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Bernt Bekke Arkitekter AS, epost: bernt@habb.no, telefon 900 27 779.

Planforslaget utarbeides av forfatteren utover våren 2020 og behandles i formannskapet, med vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn og mulighet for å komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter.

Fristen for uttalelse til varslingen av planen er 06.04.2020.