Planarbeidet skal tilrettelegge for fortetting og omforming av arealet, som i dag består av eldre boligmasse. Reguleringsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan, Sentrumsplan for Skiptvet sentrum 2015-2026. 

Planområdet er på 4 daa og omfatter gårds- og bruksnummeret 56/22 samt deler av tilliggende arealer med gbnr. 56/391, 56/417 og 56/487 i Skiptvet kommune. Endelig planforslag kan bli mindre i areal enn skissert ved oppstart.

Det planlegges to nye boligbygg med til sammen 22-25 boenheter, utbygget i to trinn, med garasjeanlegg i kjeller. Aktuelle planformål er boligbebyggelse (blokkbebyggelse), kombinert bebyggelse (bolig/forretning), samferdselsformål, teknisk infrastruktur og uteoppholdsarealer.

Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), med følgende begrunnelse:

  • Det er kun nye boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan, som skal konsekvensutredes jf. forskriftens vedlegg I. 
  • Planen omfatter ikke regulering av områder til bruk for formål som beskrevet i forskriftens vedlegg II.

Kart over planområdet, referat fra oppstartmøtet og planinitiativ, se HER .

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til SH Prosjekt AS v/ arealplanlegger Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.

Eventuelle merknader sendes innen 12. mai 2021 til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.