Planinformasjon finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Tidligere reguleringsplan for Brekke Vest med planID 19970002 og bebyggelsesplan for delfelt 1 og 2 fra 1997 ble opphevet med vedtak om godkjenning av kommunedelplan for sentrum med planID 20140001 i 2015 som viser planområdet med kode B05 med krav om regulering.
Kommunen skal utarbeide ny plan for boligfelt innenfor samme planomrissen i størrelse ca. 24 dekar. Boligfeltet ligger vest for boligfelt Brekkeåsen og Brekkestubben. Hovedformål er frittliggende småhusbebyggelse – eneboliger, eventuelt tomannsboliger. Planen skal åpne for trinnvis utbygging.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 02.12.2016.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)