Det kunngjøres i tråd med PBL §§ 12-8 og 9 at det igangsettes reguleringsarbeid for området. Planområdets avgrensning er vist på kartutsnitt.
Formålet med regulering er å avklare bruken av landbruks-området med tilhørende reguleringsbestemmelser for dagens drift og framtidig drift.  I regulering avklares hvilke reguleringsformål som skal gjelde for mølledrift og øvrig landbruksdrift på eiendommene.
Området er i dag ikke regulert, men angitt som LNF i kommuneplanen.
Planområde som blir regulert vil være på ca 50 da. Viste avgrensning av planområdet er på ca 85 dekar.
Eiendommene eies av Henrik Mørk Eek og Fred Øivind Øiestad.
Det vil bli utarbeidet egen konsekvensutredning og det er utarbeidet planprogram for området i henhold til §§ 4-1 og 5-2. Egen landskapsplan for området skal utvikles.

Hovedutvalget for Plan landbruk og teknikk har den 04.10.2016 behandlet planprogrammet for reguleringsområdet og godkjent at planoppstartvarsel med planprogram kan legges ut på høring. Formannskapet har den 18.10.2016 behandlet planprogram og oppstart regulering og vedtok dette.
Reguleringsplanen skal utarbeides som en detaljregulering, planID 20160002.
Ved forespørsel kan planprogram sendes ut på epost eller hentes her: planregisteret (ny sti)

Merknader og synspunkter til planarbeidet og planprogram kan sendes innen  01.12.2016  til
Landskapsarkitekt MNLA Nils Skaarer
Storgt. 3 1890 RAKKESTAD
tlf  69 22 82 22
mobil  920 10 228
www.nilsskaarer.no
nskaarer@online.no