Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

Krav til møtefullmektigene er at man må være over 25 år, ha alminnelig god samfunnsmessig kunnskap, og beherske norsk skriftlig og muntlig.

En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen. Møtefullmektigen skal ha en skriftlig møtefullmakt av parten som legges frem for forliksrådet.

Godtgjørelse er for tiden kr. 559,50. Dette tilsvarer et halvt rettsgebyr – p.t. kr. 1.199,-.

Litt om forliksrådet 

Her kan du lese om forliksrådet (politiet.no)

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene. Forliksrådet kan hjelpe med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom.

 

Har du lyst til å bli møtefullmektig i Indre Østfold forliksråd? Send e-post til tone.reime@io.kommune.no innen 01.02.2021.