A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Selvbetjening/Klage

Klage

klage

 

Skiptvet kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd, men det kan hende at du ønsker å klage på noe. På denne siden finner du forskjellige skjema og veiledninger som viser deg hvordan du kan klage på kommunale tjenester som klage på enkeltvedtak, klage på skatt, klage på avgifter, gebyr og klage på renovasjon. Du finenr også lenker til andre klageinstanser. Dessuten finner du Forbrukerrådets klage

 

Buttonblue, Fotograf: Illustrasjon Klage på kommunal tjeneste:
Du kan klage på kommunale tjenester i Skiptvet som du ikke er fornøyd med. Send en skriftlig klage gjerne pr. e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no . Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Du kan velge å sende meldingen anonymt, men ønsker du svar så må du registrere navn og e-postadresse. Du vil da motta svar innen 3 uker.

 
Buttonblue, Fotograf: Illustrasjon Klageskjema på enkeltvedtak etter forvaltningsloven - Klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven:
Når et offentlig forvaltningsorgan fatter vedtak som er bestemmende for dine rettigheter eller plikter har du ofte rett til å klage på et slikt vedtak.
Opplysninger om klagerett er knyttet til den enkelte sak, hvilke lover som gir klagerett innenfor det aktuelle tjenesteområdet og klagefrist skal framgå av vedtaket. Generelt kan det sies at for at du skal kunne klage må følgende forhold være tilstede:
• Det må foreligge det som etter loven defineres som et enkeltvedtak i en bestemt sak
• Du må ha en slik nærhet til denne bestemte saken at du i henhold til loven defineres som part eller har rettslig klageinteresse i saken
Se: Forvaltningslovens kap. VI. Om klage og omgjøring (i www.lovdata.no)
Hvis du er i tvil om du har klagerett vil kommunen eller fylkesmannen kunne svare på det etter nærmere henvendelse.
 

ANDRE KLAGEINSTANSER:
 
Refusjonsordningen omfatter blant annet utgifter til behandling, legemidler og andre utgifter man kan ha rett til å få dekket etter kapittel fem i Folketrygdloven

Klage NAV: NAV lokalt har plikt til å veilede deg om dine rettigheter. De er pliktige til å informere deg om hvilke ytelser du har rett til, og hvordan du skal forholde deg i saken din. De er også pliktige til å hjelpe deg å utforme en klage.

Klage på helsetjenester og helsepersonell - Helsetilsynet

Klager på standpunktkarakterer: Fylkesmannen har utarbeidet orientering for elever og foresatte om retten til å klage på karaktere.

Klage til Sivilombudsmannen: Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett. Med forvaltningen menes både statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Å klage til Sivilombudsmannen er gratis.
Klage kan gjelde:
• brudd på saksbehandlingsregler som for eksempel manglende svar eller sen saksbehandling
• at forvaltningen har truffet et vedtak som du mener er feil
Hvis det er truffet et vedtak i saken din, skal vedtaket inneholde opplysninger om hvordan du klager til et høyere forvaltningsorgan som kan overprøve avgjørelsen i saken. Du må først ha benyttet denne muligheten til å klage før du kan klage til Sivilombudsmannen.

 

Tips en venn Skriv ut