A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Høring av detaljregulering for boligfelt øst Karlsrudkrysset - 20190002

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Formannskapet har behandlet saksframlegg for detaljregulering for boligfelt øst for Karlsrudkrysset med nummer 20190002.
Vedtak 19/111:
Detaljregulering for boligfelt øst for Karlsrudkrysset, Skiptvet, Gbnr. 56/442 m.fl., 20190002, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 25.06.2019 vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 12-10.
Høringsfrist: 18.10.2019

Hensikt med regulering:
Opprettelse av 8 boligtomter. Avkjørselen skal beholdes som den er i dag til bebyggelse for Fossemkollektivet. Regulering åpner opp for mellom 8 – 16 boenheter. Gang- og sykkelvei er innarbeidet innenfor planområdet.

Framdrift og plandialog finnes HER.

Planforslaget med bestemmelser, plankart og plabeskrivelse, samt andre vedlegg, er lagt ut til gjennomsyn i kommunehuset, Servicekontoret, Storveien 28, 1816 Skiptvet.