A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Gjennomført planoppstartsmøte for Gang- og sykkevei

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Kommunen inviterte grunneiere og interessenter til informasjonsmøte 25.04.2018.

​Mer enn 40 deltakere i møtet ble orientert om planprogrammet og traséanalysen.

Presentasjonen finnes her.

Planprogrammet er en beskrivelse om hvordan kommunen skal utarbeide planforslag for detaljplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115.
​En viktig tema  er medvirkning og hvordan dette skal planlegges.
​Kommunen har planlagt dialogmøter med grunneiere for hvert delområdet som er beskrevet i planprogrammet.

Planporgrammet finnes her.

Valgte traséer er begrunnet i vedlagt traséanalysen.

Traséanalysen finnes her.

​Valget går i hovedsak om hvilken side av fv115 prioriteres.

Kommunen anmoder grunneiere og interessenter for å komme med innspill innen frist 28.05.2018.