A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring om oppstart av planarbeid for detaljplan for Vamma miljøpark

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk


Detaljregulering for Gbnr. 72/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» i Skiptvet kommune.
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.
Planområdet avgrenses i henhold til gjeldende reguleringsplan for Vamnes massedeponi, med utvidelse mot vest frem til vegen Vammafossen.
Reguleringen omfatter eiendommene gnr/bnr 75/2, 75/16 og 75/27. Planen har planID 20180002 i planregisteret av kommunen.
Totalt reguleringsområde er på ca. 140,3 daa.

Ny plan utløser konsekvensutredning etter vedlegg II, i forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med reguleringen er bl.a.:

  • Etablering av miljøpark for gjenbruk av deponerte steinmasser
  • Åpne for gjenvinning/gjenbruk av tilkjørte rene gravemasser, asfalt, betong og biologisk nebrytbare masser
  • Sikre grøntsone mot nord og Glomma
  • Sikre adkomst ned til Glomma

Tiltakshaver er: Skolt Miljøpark AS.

For fullstendig oppstartsvarsel se:
planinformasjon i planregisteret

eller www.feste.no – varsel om planarbeid.

Innspill med relevans til planarbeidet sendes innen 05.02.2019 til:
Feste NordØst as
Postboks 33
2541 Tolga

eller hb@feste.no 
 

Tips en venn Skriv ut