A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Landbruk, skog og viltforvaltning/Rovviltprosjektet

Rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl og Spydeberg

Ny logo for Rovviltprosjektet

 

Kommunene Skiptvet, Hobøl og Spydeberg faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.

Nyansatt prosjektkoordinator er Andreas Helbæk jr. som er utdannet utmarksforvalter med en bachelorgrad i utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Han har erfaring fra eget konsulentfirma og i prosjekter i regi av Skogbrukets Kursinstitutt. Prosjektgruppa består for øvrig av representanter fra de fire kommunene.

Rovviltprosjektet har satt av en tilskuddspott som skal gå til lokale tiltak og arrangementer i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler. Søknadsfristen for tilskuddsmidler er satt til 20. april 2018. Tiltak og arrangementer rettet mot barn og unge, og tiltak og arrangementer som går på tvers av kommunene vil bli prioritert. Samtidig kan prosjektet med glede slå fast at tildelingen i denne omgang legger til rette for romslighet når det gjelder kriterier for tildeling av tilskuddsmidlene. Vi ønsker at aktuelle søkere kommer på banen så fort som mulig.

Rovviltprosjektet skal arbeide for å ivareta interessene til ulike befolkningsgrupper som er berørt av å bo i områder med store rovdyr. I tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet står det blant annet at bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Med bakgrunn i dette vil rovviltprosjektet særlig fokusere på disse fire områdene:

  • Å ivareta beitebrukere, grunneiere, rettighetshavere, jegere og andre som er berørt av dagens rovviltsituasjon i de fire kommunene.
  • Å støtte lokale tiltak og arrangementer som faller inn under tilskuddsordningen.
  • Å bidra til å øke kunnskapen om store rovdyr til barn og unge.
  • Å informere befolkningen om bestandsstatus for de fire kommunene.

Rovviltprosjektet slår fast at dette er en god mulighet for lokale lag og foreninger til å øke aktivitetsnivået for sine medlemmer. Vi ønsker derfor at aktører som mener de faller inn under ordningen tar kontakt med oss, enten med søknader om tilskudd eller for å engasjere rovviltprosjektet til å arrangere lokale tiltak eller arrangement. Vi ønsker innspill.

Informasjon om søknader, tiltak, arrangement og nyhetsbrev vil bli publisert på kommunenes hjemmesider og facebooksider.

Kontaktperson: prosjektkoordinator Andreas Helbæk jr. tlf.: 404 05 971 eller Lars Agnalt tlf.: 952 71 611