Viktig informasjon fra Skiptvet kommune

 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

 

20. mars 2020: Til alle innbyggere i Skiptvet - fra ordfører Anne-Grethe Larsen

 

13. mars 2020: KLIKK HER for uttalelse fra Skiptvets ordfører Anne-Grethe Larsen

 

For information in English and 24 other languages, please click here: Norwegian Institute of Public Health

 

Informasjon for næringslivet

 

Beredskapspool for helsepersonell

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020 (kan bli forlenget)

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 

Se fullstendig oversikt over alle tiltak her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

Status smitte i Skiptvet kommune

Det er fortsatt påvist kun en smittet person i vår kommune. Personen har blitt smittet i forbindelse med utenlandsreise. Alle tiltak knyttet til smitten er iverksatt.

Alle kommunale bygg er stengt

Alle kommunale bygg er stengt for besøkende. For kontakt med kommunen, ringt servicekontoret på tlf 69 80 60 00.

Skoler og barnehager er stengt

Regjeringen har den 12. mars, bestemt at skoler og barnehager stenges fra fredag 13. mars, for å hindre virusspredning. Dette gjelder nå fram til og med 13. april. 

Hver enkelt skole og barnehage sender ut mer detaljert informasjon til de foresatte om hvordan fjernundervisning vil innrettes.

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Det gjelder både de kommunale og private barnehagene.

Vi ber allikevel alle om å betale faktura for mars, med forfall 20. mars. Kommunen vil ikke sende ut faktura for april. Kommunen vil refundere betaling som følge av at tilbudet er stengt, når vi åpner for normal drift igjen. Når det gjelder betaling av faktura for mars i private barnehager, vil dere få informasjon direkte fra barnehagen.

For de av våre innbyggere som nå brått står uten inntekt, forstår vi naturligvis denne situasjonen. Dere kan trygt utsette å betale denne regningen frem til situasjonen er avklart. Meld i så tilfelle fra om dette til barnehagen og SFO.

Tilbud til barn som trenger tilsyn

Skoler og barnehager ble stengt for ordinær virksomhet fra og med 13.mars 2020. Formålet med stenginga er å redusere smittespredning. Det innebærer at det er ønskelig at færrest mulige barn og tilsette er i barnehage og skole. Foresatte blir derfor oppmuntra så langt det er mulig å holde barna sine hjemme. 

Enkelte barn og elever kan fremdeles få et tilbud.

Disse barna kan fremdeles ha et tilbud i kommunale barnehager og skoler: 

1. Barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Begge foresatte må inneha slik funksjon. 

2.Barn med vedtak etter barnehagelova § 19g, d.v.s. barn med nedsatt funksjonsevne 

3.Barn med vedtak etter barnevernslova om tilbud i skole/SFO/barnehage 

4. Barn med særskilte omsorgsbehov som ikke kan tas vare på når barnehage, skole eller andre dagtilbud blir stengt 

 

Oversikt over definerte samfunnskritiske funksjoner finnes i link lenger nede på siden. Foresatte må søke på eget søknadskjema, dette skal sendes til oppvekstkontoret. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside. 
 

Søknader blir fortløpende behandla. Oppvekstsjef avgjør etter innstilling fra styrer/rektor. Kriterium kan bli endra. Du finner dem i oppdatert søknadsskjema. 

Skjema for søknad om tilsyn i skole og barnehage PDF document ODT document

Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole, se regjeringen.no

Begrensning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

Tiltak opprettet for å begrense smitte vedrørende Covid-19 i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Skiptvet kommune. 

 

 

I samråd med kommunens smittevernråd, kommuneoverlege og helsestasjonslege gjør vi følgende endring for å begrense/hindre smittespredning i kommunen fra 13.03.20- 03.04.20. 

 

Etter oppdatering av retningslinjer for tjenesten fra Helsedirektoratet, utgitt 13.03.20, er disse prioriteringene oppdatert deretter. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd  

 

 

 

Helsestasjon: 

 • Ved sykdom som feber, hoste, luftveisinfeksjoner, oppkast, diaré eller andre smittsomme sykdommer hos den gravide, barnet eller andre i husstanden, skal de IKKE møte til konsultasjon.  
  Det oppfordres til at gravide kommer alene til konsultasjon, barn kommer i følge med en omsorgsperson. 

 

 • Følgende konsultasjoner prioriteres for gravide 

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt. 

 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst 

 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov. 

 • Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse 

 • Konsultasjoner som sikre at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer ol. 

 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks.  gulsott, infeksjon, 

 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt.  

 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon 

 

 • Følgende bør prioriteres for helsestasjon 0-5år 

 • Følge opp nyfødte – unngå hjemmebesøk, men tilby konsultasjon – tolk ved behov 

 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet  

 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier 

 • Følge opp  barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for. 

  

 • Dette vil si at følgende vil avlyses:  

 • Alle gruppekonsultasjoner avlyses: 

 • 2-4 ukers gruppe 

 • 4 måneder gruppe 

 • 7-8 måneder gruppe 

 • 17-18 måneder gruppe  

 

 • Følgende legekonsultasjoner utsettes 

 • 6 måneder  

 • 12 måneder 

 • 2 år 

 • Skolestartundersøkelse 

 

 • Følgende helsesykepleierkonsultasjoner avlyses/utsettes: 

 • 4 mnd 

 • 6 mnd 

 • 10 mnd 

 • 2 år  

 • 4 år 

 • Skolestartundersøkelse 

 

 Helsestasjonen tar kontakt med alle som har planlagte konsultasjoner i perioden for individuell oppfølging og om aktuell time blir avlyst eller ikke.  

 

 

 

Skolehelsetjeneste: 

 • Ansatte har hjemmekontor inntil videre.  

 • De ansatte vil følge opp og være tilgjengelige for barn, unge og foreldre over telefon/mail/digitale løsninger 

 

Fysioterapitjeneste: 

 • Ansatte har hjemmekontor inntil videre. Kan kontaktes ved behov over telefon og mail. 

 

Familieterapi:  

 • Ansatt har hjemmekontor inntil videre. 

 • Ansatt følger opp brukere og telefonkonsultasjoner gjøres ved behov. 

 

 

Viktig informasjon: 

 • Oppfølging av barn/foreldre kan foregå pr telefon (sårbare familier, de som har behov for ekstra oppfølging).  

 • Ansatte kan bli omdisponert til annet arbeid i perioden.  

 • Alle fellesmøter utgår. 

 • Det beregnes god tid mellom konsultasjoner for å hindre unødvendig samling av personer og tid til desinfeksjonsvask av kontaktoverflater mellom konsultasjoner. 

 • Leker er i smitteperioden ryddet bort. 

 • Det er innført x2 daglig rutine for desinfeksjon av kontaktflater på hele 1 etgAv Familiens Hus.  

 

 

 

Er det spørsmål kontakt helsestasjonen på telefon 48863772 eller mail helsestasjonen@skiptvet.kommune.no. 

 

Jordmor kan kontaktes på telefon 48 86 06 44 

Pleie- og omsorg

Som et forebyggende tiltak for å beskytte pasientene strenge restriksjoner for besøk på Sollia bo- og servicesenter for besøk, og det gjøres konkrete tiltak internt i driften for å sikre at det ikke kommer smitte inn.

NAV stenger publikumsmottaket

NAV Skiptvet stenges for publikum, og vil ha hjemmekontorløsning for sine ansatte. NAV ansatte er ikke i karantene, men kontoret har få ansatte og for å sikre at økonomiske vedtak blir gjort og da det da dette er en samfunnskritisk funksjon. Ved nødhjelpssituasjoner så vil NAV kunne møte innbyggeren. Foreløpig gjelder fellesnummeret 55 55 33 33.

Ved behov for rask kontakt, ring 412 85 674 eller 416 11 620

Søknad om sosialhjelp

Sjekkliste barn i familier som mottar økonomisk stønad

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialhjelp

Hytteforbud i Skiptvet

I likhet med resten av landet oppfordres det nå også i Skiptvet kommune til å unngå opphold på hytter og fritidseiendommer. Unntak gjøres bare for de som er folkeregistrert og har hytte i samme kommune. Ellers gjøres det ingen unntak fra kommunens side. 

Jfr § 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294

Henvendelser til plan, landbruk og teknikk

Administrasjonen for plan, landbruk og teknikk holder stengte dører og vil følgelig ikke gjennomføre møter med kommunens innbyggere.

Alle henvendelser skjer pr. telefon eller e-post. Møter/befaringer utendørs kan gjennomføres. 

Skiptvet bibliotek

Fra og med fredag 13. mars vil biblioteket være stengt inntil videre. Utendørs innleveringskasse vil tømmes jevnlig. Purringer vil ikke sendes ut sålenge biblioteket er stengt. Telefon 69806280 og epost bibliotek@skiptvet.kommune.no vil være betjent på dagtid. Alle arrangementer i biblioteket er avlyst t.o.m. 15. april.

Kommunale haller og øvingslokaler stenger for aktivitet

Skiptvet kommune stenger nå alle kommunale gymsaler og andre anlegg som leies ut til idrett, kulturaktiviteter og til andre formål. Det presiseres at dette gjelder både innendørs- og utendørsanlegg. Stengingen gjelder også svømmehaller og dusjanlegg. Stenging iverksettes umiddelbart.

Dette gjelder også ungdomsklubben Gjøkeredet.

Skiptvet IL har stengt idrettshallen.

Alle kommunale arrangement avlyses

Kulturelle og sosiale arrangement som Skiptvet kommune selv er arrangør for avlyses og utsettes fram til påske.

Kirkelig fellesråd informerer

Den norske kirke følger de retningslinjer som kommer fra myndighetene for å hindre spredningen av Koronaviruset. Dette gjør vi i solidaritet med og omtanke for de som er særlig sårbare dersom de blir smittet.

De nye retningslinjene får følgende konsekvenser:

 • Alle gudstjenester og annen organisert aktivitet gjennom menigheten er avlyst til og med 14. april. Dette gjelder også trosopplæringstiltak og konfirmantundervisning.
 • I tillegg er konfirmantenes «Ung messe» 19. april dessverre avlyst.
 • Fasteaksjonen vil bli gjennomført digitalt, og ikke gjennom innsamling med bøsser
 • På Misjonshuset er all aktivitet avlyst til og med 14. april.
 • Årets konfirmasjoner er utsatt til høsten. Nye tentative datoer finner dere på hjemmesiden til Skiptvet Menighet.
 • I samråd med kommunelegen er også menighetsweekend 12. – 14. juni avlyst
 • Begravelser vil bli avholdt i samråd med lokale helsemyndigheter, men det legges sterke begrensninger på antall deltakere. Per i dag tillates det maksimalt 30 deltakere inkludert kirkens og begravelsesbyråets personell.

Menighetskontoret holdes stengt for besøkende til og med 14. april.

I disse vanskelige tider kan det være godt å ha noen å snakke med, og da er selvsagt bygdas befolkning velkommen til å kontakte våre ansatte på telefon eller mail.

 

Sokneprest Anne Ringen, telefon 988 00652, mail: sokneprest@skiptvet.kirken.no

               

Menighetspedagog Mona Skogstad, telefon 400 34584, mail: menighetspedagog@skiptvet.kirken.no

 

Kirkeverge Rune Johansen, telefon 917 87650, mail: kirkeverge@skiptvet.kirken.no

 

Det finnes mange muligheter for å se gudstjenester digitalt. Se Skiptvet Menighets sin Facebook side eller www.kirken.no.

 

 

 

 

 

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Begravelser: går som planlagt, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss også til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Navnefest og konfirmasjon: alle seremonier i april, mai og juni er dessverre avlyst.

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund Avdeling øst, telefon 23 15 60 60, e-post ostfold@human.no

Nytt telefonnummer til legevakten for spørsmål om korona

Indre Østfold kommune har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser og spørsmål vedrørende koronaviruset. Telefonnummer er 477 80 110

Åpningstid på dette nummeret er mandag-fredag kl. 10.00-21.00 og lørdag-søndag kl. 12.00-18.00.

Dette nummeret kan brukes hvis du ha spørsmål om du bør testes for koronavirus, eller har andre aktuelle spørsmål om koroanviruset. Du kan oppleve noe kø på telefonen, da vi har stor pågang. Får du opptatt, så ber vi deg om å prøve igjen.

Informasjon finnes også på nettsiden fhi.no, og den nasjonale publikumstelefonen: 815 55 015.

Andre spørsmål om sykdom eller helse: Ringe fastlegen din.

Ting som haster eller ikke kan vente til neste dag, ring legevakten 116 117.

Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Det er særdeles viktig at du ikke møter opp på legevakten uten å ringe først.

Følg de anvisninger og beskjeder du mottar på telefon fra fastlege og legevaktens personell.

Hva kan du gjøre for å forhindre smitte?

Alle de vanlige sykdommene våre som influensa, forkjølelse, øyekatarr og omgangssyke er virussmitte.

Det viktigste er at vi alle sammen tar hensyn til våre medmennesker når vi er syke:

 • Bruk papirlommetørkle – kast alltid papiret rett i søppelkassen
 • Unngå å hoste mot andre mennesker – host og nys i albuekroken
 • Vaske hender ofte og grundig – spesielt når du har vært ute blant folk
 • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel – dette er et god alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Mer informasjon om koronavirus finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (FHI)

Les mer om koronavirus på FHI


Please read the Folkehelseinstituttet’s webpages for information about the coronavirus.