Alle boenheter og fritidsboliger skal være tilknyttet den kommunale ordningen for husholdningsrenovasjon og betale renovasjonsavgift.

Det kan etter skriftlig søknad gis midlertidig fritak for avgift for boliger som er ubebodd i minimum 6 måneder. Søknaden må fremmes i god tid før fritaksperiodens start. For helårsbolig kan det gis fritak for inntil 2 år av gangen.

For fritidseiendom/hytte gis bare midlertidig fritak dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel.

Husholdningsavfallet skal kildesorteres i egne beholdere som bestilles hos Skiptvet kommune og leveres av Indre Østfold Renovasjon IKS.

Se for øvrig tømmekalender på IØR sin hjemmeside for eksakte tømmedatoer på din adresse.

Hvis husstanden har behov for større beholder for restavfall må det betales et ekstra gebyr. Større dunk for øvrige fraksjoner gis uten ekstra kostnad.

Indre Østfold Renovasjon er et interkommunalt selskap som har ansvar for  deponi og behandlingsanlegg for avfall i tillegg til innsamling og behandling av husholdningsavfall i Skiptvet kommune. 

På hjemmesidene deres finner du all informasjonen du trenger om åpningstider, når ditt avfall blir hentet, hvordan sortere avfall og mye mer:

Indre Østfold Renovasjon