Søknadsskjema: 

Send skjemaet til Skiptvet kommune, postboks 115, 1806 Skiptvet 

 

 

Hvem tjenesten omfatter: 

Mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer over 18 år som bor, eller midlertidig oppholder seg i Skiptvet kommune.   

 Målsetning: 

Overordnet mål er å gi mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusavhengighet rett til hjelp til rett tid. Målet er å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. 

Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet. Vi arbeider også forebyggende, samt med indirekte pasientarbeid. 

 

Hva kan vi hjelpe deg med: 

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig dine helseutfordringer er, og hva som skal til for at du skal få det bedre. 

 • Samtaler med ansatte med fagkompetanse innen psykiatri og rusproblematikk. 

 • Støtte og veiledning til å mestre hverdagen. 

 • Evt. legge til rette for samarbeid med andre instanser ved behov. 

 • Samarbeid med pårørende. 

 • Gruppetilbud. 

 

Dette kan du forvente av oss: 

 • Din henvendelse/ henvisning vil bli vurdert forløpende, og du vil bli kontaktet kort tid etter at henvendelse/ henvisning er mottatt for å bli informert om estimert ventetid. 

 • Når du blir kontaktet vil du først få tilbud om vurderingssamtale (er), og deretter blir behovet for, og omfanget av videre oppfølging vurdert.  

 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt. 

 • Vi overholder taushetsplikten. 

 • Vi vil informere deg om hva du kan forvente deg av tjenestetilbudet som gis fra oss. 

 • Du vil etter vurdering gis tilbud om ulike gruppetilbud, eller aktivitetstilbud som tilbys gjennom vår tjeneste.  

 • Ved behov vil det utarbeides en individuell plan for deg. 

 • Tjenesten samarbeider med andre instanser rundt den enkelte, etter samtykke. 

 • Du møter en tjeneste med god faglig kompetanse. 

 • Vi følger opp i forhold til LAR (legemiddelassistert behandling). 

 • Vi tilbyr samarbeid med pårørende ved behov. 

 

Dette forventer vi av deg: 

 • At du holder avtaler og gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtalt tid. 

 • At du deltar aktivt for å løse de utfordringene som er aktuelle for deg, etter det du evner. 

 • At du gir tilbakemelding på tjenesten dersom du ikke er tilfreds. 

 • At du møter rusfri på gruppetilbud, samt på felles aktivitetstilbud. 

 

Brukermedvirkning: 

Du har rett til, og et ansvar for å aktivt medvirke til, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Alle som får et vedtak i vår tjeneste har mulighet til å medvirke i planlegging og oppfølging av helsehjelpen som skal gis.  

 

 

Avdelingen for Psykisk helse- og rusteam omfatter: 

 

Oppfølgingsteamet: 

 • Ansatte med spesialkompetanse innenfor psykisk helse- og/ eller rusavhengighet. Vi gir faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få til endring, bedring eller stabilisering i eget liv.  

Psykolog: 

 • Psykolog er tilknyttet psykisk helse- og rusteam i 30 % stilling, og behandler, vurderer og veileder etter gjeldende retningslinjer. 

 

Ruskonsulent: 

 • Ruskonsulent bistår mennesker med rusavhengighet. Ruskonsulent tilbyr samtaler, oppfølging, råd og veiledning- også til pårørende, og koordinering av tjenester ved behov.  

 

Gruppetilbud

 • Psykisk helse- og rusteam drifter flere ulike gruppetilbud. Tilbudet retter seg mot mennesker med vedtak i vår tjeneste som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rusproblematikk. Gruppetilbudene skal bidra til at brukerne opplever å ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Gruppetilbudene bidrar også til struktur i hverdagen, samt sosial eksponering. Det legges vekt på trivsel og individuell utvikling. 

 

ACT: 

 • ACT teamet (Assertive community treatment) er et aktivt oppsøkende interkommunalt behandlingsteam, som består av ulike spesialiserte helsefagutøvere. Tjenesten leverer grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 

 

 

Kontaktinfo/ telefonnummer: 

Henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenester innen psykisk helse- og/ eller rusproblematikk kan rettes til Psykisk helse- og rusteam, Sollia bo- og servicesenter,  

tlf: 69 80 61 00. 

Dette gjelder også ved klage på vedtak. 

 Avdelingsleder for psykisk helse- og rusteam: 

Kjersti F. Johannessen