blader i jord

Grønn slamhåndtering

Februar 2022:

Slamprosjektet er nå avsluttet, og du kan lese sluttrapportene her:

ENOVA Sluttrapport slamhåndtering (PDF)

Notat 1 Lovverk

Notat 2 Miljø

Notat 3 Tekniske forutsetninger

 

 

15.desember 2021  ble det siste infomøte i prosjektet gjennomført: «Grønn slamhåndtering». Her ble det informert om gjennomført arbeid og resultater.

Referatet finner du her (PDF)

Mer informasjon og agenda finner du her

 

2.mars 2021 ble det arrangert workshop med temaet "Biogass og ressursutnyttelse i Skiptvet kommune".

5.november 2020 ble det arrangert workshop om dette prosjektet.

 

Norge har unike forutsetninger for fornybar energi. De fleste kommuner må håndtere store mengder avløp, matavfall og slam som kan utgjøre en verdifull ressurs hvis den utformes til biogass og gjødsel.

Mindre kommuner har ofte renseanlegg som renser avløpsvann mens anleggene er ikke tilpasset håndtering av slam. Det har derfor vært vanlig for mindre kommuner å levere slam til regionale renseanlegg, som sparer de mindre kommuner kostnader for drift og vedlikehold av egne anlegg.

I takt med at verdens befolkning øker og byene våre blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp, matavfall og slam på en trygg og effektiv måte. Strengere rensekrav for å ivareta utslippskrav til regionale resipienter reduserer kapasiteten til større renseanlegg i regionen. I Skiptvet kommune sin tilfelle har Askim renseanlegg ikke lengre nok kapasitet til å ta imot slam fra Skiptvet. For å håndtere slam er Skiptvet kommune nå tvungen til å transportere sitt slam til Nordre Follo renseanlegg. Dette fører til økte kostnader for kommunen pga. økt slambehandlingsavgift og økte transportutgifter. Klimagassregnskapet påvirkes betraktelig, spesielt med tanke på at det transporteres nesten 96 % utvannet slam fra Skiptvet til Nordre Follo. Skiptvet kommune har per i dag intet eget tørkeanlegg som kunne redusere våtandelen i slammet før transport.

Med bakgrunn i dette ønsker Skiptvet kommune i en konseptutredning å belyse hvordan et nytt biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsom alternativ til transport av slam til renseanlegg. Konseptutredningen skal gi svar på hvor mye bedre dette innovative biogasskonseptet bør være for at man gå videre med et større prosjekt. Målsettingen er å finne en løsning for slamhåndtering som kan produsere lokal grønn energi, og som i hovedsak kan benyttes av kommunen til oppvarming av egne bygg.

Prosjektperiode: Høsten 2020-2021

Midler: Enova

boblende vann

Smarte vannmålere

Du kan også lese om prosjektet i Smaalenenes Avis 18.02.2021

I Norge er vi heldige som har tilgang til rent og friskt vann rett fra springen. Sommermåneder er allikevel utfordrende for kommuner i Norge, og det er viktig at vi alle har et bevisst forhold til denne naturressursen. Smarte og digitale vannmålere vil åpne for nye muligheter knyttet til effektiv driftsovervåkning, feilsøking og feilretting, og minimere vanntap, samt nye produkter og tjenester knyttet til vannstyring og sikkerhet. Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen har satt som mål at det nasjonale lekkasjetallet i Norge skal ned til 20 % innen 2030. Skiptvet kommune har satt krav til vannmålere i hus og næringsbygg for å få nøyaktig avlesning og rapportering av vannforbruk, samt oppdage lekkasjer i ledningsnettet. I dag gjøres de fleste avlesningene ved manuell innhenting av data, som fører til mye ekstraarbeid. I tillegg må noen betale for vannet som lekker ut av rørledningene som går fra magasinene til brukerne, og her er det sluttbrukeren som må ta regningen. Med nøyaktige målinger som sendes direkte til vannverkseier kan lekkasjer oppdages hurtig, husstander få fakturaer basert på faktisk forbruk og store utbygninger av infrastrukturen kan utsettes.

Prosjektet skal bidra til redusert klimagassutslipp ved redusert energibruk, redusert vannforbruk, redusert lekkasje, varslinger og alarmer, økt bevissthet om vannforbruk hos innbyggerne og nye tjenester i et smart vann-nett. Prosjektet vil redusere kostnader for samfunn, kommune og innbyggere. Vi har lyst til å lage gode, digitale løsninger for deg som innbygger og være en fremtidsrettet og svært innovativ kommune.

​Skiptvet kommune skal teste smarte vannmålere i et pilotområde med ca. 50 vannmålere. Prosjektet deles inn i ulike faser:

  1. innsamling av data, automatisk fakturering
  2. produkter til innbyggere
  3. bruk av data til lekkasjekontroll
  4. knytte data med andre tjenesteområder i kommunen
  5. visualisering

Prosjektperiode: Høsten 2020 – 2021

el-sykkel

Smart mobilitet

Skiptvet kommune har satt i gang arbeidet for å etablere et lånetilbud av kommunale el-biler og el-sykler for innbyggerne i helgene og på kvelden. Ved å dele på bil/sykkelparken oppnår man flere fordeler. Dette er delingsøkonomiens kinderegg. Vi blir mer miljøvennlige da vårt CO2-regnskap blir mye bedre. Det vil utjevne sosiale forskjeller. Og på toppen av alt dette kan kommunen spare penger på prosjektet.

Skiptvet kommune bruker årlig mye penger på kjøregodtgjørelse til ansatte som bruker privat bil i jobben. Ved å ha en bilpark tilgjengelig for egne ansatte er målet at utgifter til kjøregodtgjørelse vil bli redusert vesentlig. Ved at bilparken deles med innbyggerne kan kommunen eie færre biler og dermed vil kostnadene til transport totalt reduseres for kommunen. Bilparken utvides etter hvert gjennom en felles innkjøpsordning med nabokommunene. Det tilrettelegges for utleie på timebasis til publikum. Det vil gjøre det enklere for flere å ha tilgang på bil når man bare trenger det en gang iblant. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge ekstra for at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å låne elbil kostnadsfritt for blant annet å transportere egne barn til fritidsaktiviteter.

​Sykkel kan ofte være det mest effektive transportmiddel for å bevege seg i byer. Et godt tilrettelagt system for utlån av elektriske sykler for transport til jobb/utdanning kan erstatte deler av reiser med bil. ​Skiptvet kommune vil gå i anskaffelse av flere el-sykler og skal etablere en utlånsordning av elsykler til ansatte i arbeidstiden. Hensikten er at syklene kan benyttes fremfor bil over kortere avstander i kommunen. Dette vil medføre kostnadsbesparelser for kommunen ved at det blir mindre småkjøring i tjenesten for enkelte ansatte i tillegg til at mindre bilkjøring vil bidra til et grønnere miljø. Det skal tilrettelegges at syklene kan også leies rimelig for innbyggere og tilreisende i kommunen.

Til bilparken og el-syklene etableres flere ladestasjoner i Skiptvet.

Prosjektperiode: Høsten 2020-2022

Prosjektet vil bestå av ulike faser:

  1. Innkjøp av el-sykler og anskaffelse av flere el-biler
  2. Etablering av ladeinfrastruktur for el-biler og el-sykler
  3. Etablering av utlånsordning for el-biler og el-sykler

Midler: Klimasats