Disse virksomhetene er godkjenningspliktige

Internkontroll

Internkontroll er å påse at krav i lover og forskrifter overholdes.

Internkontrollsystem er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med kravene i lover og forskrifter. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i prosedyrer.

Kravene til internkontrollsystem tilpasses den enkelte virksomhets størrelse, art og risikoforhold. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.