Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Marie F Schie

Tlf. 93607443

E-post: marie.fischer.schie@skiptvet.kommune.no

Formål

Ungdomslos har kompetanse og erfaring med å jobbe i ungdomsmiljøer. Formålet er å støtte og hjelpe ungdommen, og deres foreldre eller foresatte. Øke skolenærvær, økt trivsel og økt mestring på skolen.

Ungdomslosen kan også bistå med:

  • Motivasjonssamtaler med ungdommen. 
  • Følge opp elever med høyt skolefravær når de begynner på videregående opplæring. Oppfølgingen skjer primært det første året på vgs. 
  • Bidra sammen med avdelingsleder for tverrfaglige tjenester for å skape en helhetlig og koordinert innsats ved tett og tilrettelagt oppfølging for hver enkelt ungdom. 
  • Miljøterapeutisk arbeid ved å være til stede på ungdommens egne arenaer på skolen. 
  • Lose ungdommen gjennom et utdanningsløp eller over i andre dagtilbud 
  • Samarbeide tett med ungdommenes foreldre/omsorgspersoner og bistå med å følge opp og støtte ungdommenes skolegang. 
  • Hjelpe og motivere ungdom og familien deres til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp. Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat slik at hjelpen blir helhetlig og tilrettelagt