Solarier

I Norge er det 18-års grense for bruk av solarium til kosmetisk formål. Solariene skal tilfredsstille bestemte strålingskrav, og lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen før de tas i bruk. 

Meldeskjema

Les mer om solarier her: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Høyspent og elektromagnetiske felt

Rundt alle strømanlegg oppstår det elektriske og magnetiske felt, som samlet blir kalla elektromagnetiske felt. Det helsemessige fokuset har vært knyttet til magnetfelt.

  • Det er ikke dokumentert at det er helseskadelig å være i nærheten av magnetfelt fra høyspentanlegg.
  • Grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet er i Norge 200 mikrotesla (µT) for befolkningen. Vi blir normalt ikke eksponert for så høye verdier. 
  • Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg er 0,01–0,1 µT. Disse verdiene kommer fra boligen sitt eget strømnett og elektriske apparat. 
  • Den som planlegger nye høyspentanlegg eller nye bygg der barn har langvarig opphold må utrede om magnetfeltnivået kan bli høyere enn 0,4 μT i snitt over året. Der det er forventa feltnivå over 0,4 μT i årsgjennomsnitt i bygninger skal det vurderes om tiltak skal gjennomføres. 

Les mer om strøm, høyspentanlegg og elektromagnetiske felt her: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. For å kunne si noe sikkert om radonforholdene i en bygning, må det gjennomføres måling i den aktuelle bygningen. Det er innført grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

Les mer om radon her.