Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til:

Helsestasjon: 488 63 772

Psykisk helse og rusteam, Sollia bo- og servicesenter: 488 63 733

Formål

Ved psykologtjenesten på helsestasjonen, kan barn, ungdom og foresatte få hjelp med sine psykiske lidelser i mild-moderat grad. Foresatte som har utfordringer med rus eller moderat-alvorlig psykiatri bes henvises til psykisk helse og rusteam. Alle som mottar tjenester fra psykologtjenesten vil første delta på en basis kartlegging som har tre mulig utfall; behandling, overføring/henvisning videre eller avslutning/ikke behov for tjenesten.

For barn og unge under 16 år må foresatte samtykke til henvisningen til psykologtjenesten. Det anbefales i alle tilfeller at foresatte deltar på foreldresamtaler både i kartleggingsperioden og i behandlingen. Det anbefales også at ungdom over 16 år involverer sine foresatte, men det er ikke et krav.

Ved mistanke om atferdsforstyrrelse, ADHD eller autismespekterlidelse må PPT involveres så tidlig som mulig og det anbefales at kontaktlærer deltar på kartleggingsintervju og på samarbeidsmøter. Psykologtjenesten kan også tilby hjelp til forebygging av tilbakefall eller for å hindre komorbide lidelser (f.eks. hos personer med ADHD/aspergers som er eldre enn 12 år). Kapasiteten til tjenesten kan variere og ventelister kan forekomme. Ved lav kapasitet og lang venteliste vil behandling av eksisterende psykiske lidelser bli prioritert. Når det er behov og kapasitet vil Psykologtjenesten samarbeide tett med familieterapeuttjenesten for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til hele familien. 

For å henvise et skolebarn/tenåring (6-18 år) til psykologtjenesten kan foresatte, lærer eller barnet selv ta kontakt med helsesykepleier på Vestgård skole eller Kirkelund skole. For å henvise foresatte med milde-moderate vansker (uten utfordringer med  rus/alkohol) eller for å henvise barnehagebarn til kartlegging kan barnehageansatte og foresatte direkte ta kontakt med jordmor eller helsesykepleier ved helsestasjonen.