Syklene er plassert ved kommunehuset. Ansatte kan bruke syklene i jobben, mellom tjenestesteder og mellom jobben og hjemmet.

- Elsyklene skal motivere kommunens ansatte å teste nye transportmuligheter. I Skiptvet har vi ofte korte avstander. Hvis vi klarer å erstatte bruk av fossilbiler med elsykler vil det gi positive gevinster både i et miljøperspektiv og i et folkehelseperspektiv, sier kommunens prosjektleder Anja Wingstedt fra Smart Innovation Norway.

- Å bruke elsykkel som fremkomstmiddel fremfor bil vil bidra til å øke ansattes fysiske aktivitetsnivå. Dette kan gi flere positive effekter både for helse, produktivitet og arbeidsevne, forklarer rådmannen Per Egil Pedersen.

Skiptvet kommune fikk i 2020 økonomisk støtte til prosjektet gjennom Miljødirektoratets ordning Klimasats. Disse midlene skal gå til tiltak som kutter utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til et lavutslippssamfunn.