Det vises til Stortingets behandling av prop.99 L(2915-2016) og vedtak av 17. juni om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

En av de nye bestemmelsene (khol. § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1.7.2017.
Plikten til å utarbeide kommunale forskrift avgrenses til langtidsopphold, forskriften vil derfor i hovedsak være innrettet mot eldre pasienter og brukere. Den viser også hvordan man skal regulere og hvordan man skal følge opp brukere som står på venteliste.
Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt. 

Høringsuttalelser

Du finner hele forskriftsforslaget til høyre. Alle som vil, kan sende inn høringsuttalelser. Vi vil helst at dere sender dem på det elektroniske skjemaet til høyre.

Kommunal forskrift.pdf