De uttalelser som gis angående krigen i Ukraina og hvordan Norge forholder seg til dette, gis av Statsminister, Utenriksminister eller Forsvarsminister. Atomberedskap er det direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som uttaler seg om.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger situasjonen i Ukraina nøye. Russland har nå angrepet Ukraina og dette innebærer at det kan bli kamper i nærheten av atomanlegg i landet. Det er målt forhøyede verdier av radioaktivitet rundt Tsjernobyl-anlegget.

De rapporterte nivåene vil ikke medføre helsemessige konsekvenser per nå. Hvis vindretningen vender mot Norge, vil det kunne bli målt svært lave nivåer av radioaktivitet også her. Det vil ikke utgjøre fare for liv, helse eller miljø.

 

Jodtabletter

Skiptvet kommune har som en del av sin beredskap et lager av jodtabletter som ved behov er til målgruppen barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter.

Les mer om jodtabletter her

Norsk atomberedskap

Atomberedskapen er sentrale myndigheters ansvar

Norge har bilaterale varslingsavtaler med Ukraina og alle våre naboland og er tilknyttet de internasjonale konvensjonene om tidlig varsling og assistanse ved atomulykker. DSA er nasjonalt og internasjonalt varslingspunkt med stående beredskap 24/7 og vi følger fortløpende situasjonen i Ukraina.

Som en del av den norske atomberedskapen, har vi egne varslings- og overvåkningssystemer som vil fange opp radioaktiv forurensning i luft over Norge. Vi har også tilgang til måledata over hele Europa gjennom europeiske avtaler.

Norges atomberedskap er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. DSA leder Kriseutvalget som er et sivilt-militært organ med særskilte fullmakter til å beslutte tiltak i en tidlig fase for å beskytte liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser jf. kongelig resolusjon av 2013. Øvrige medlemmer er Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Forsvaret, Kystverket og Utenriksdepartementet.

Statsforvalterne og Sysselmesteren på Svalbard er Kriseutvalgets regionale ledd som skal sørge for koordinerte og samordnede tiltak i fylket. 14 etater fra forsknings-, institutt- og direktoratsektorene er tilknyttet Kriseutvalget som faglige rådgivere.