Årsresultat 2016 – Informasjon

(tallene er foreløpige og ureviderte)

Skiptvet kommunes foreløpige årsresultat er det beste noensinne med et regnskapsmessig mindreforbruk (netto årsoverskudd) på 13,5 mill. kr. Dette er en resultatsmessig forbedring på ca. 10 mill. kr fra 2015 hvorav ca. halvparten kommer fra egen drift og den andre halvparten skyldes høyere skatteinngang.

 

Vedlagte oversikter viser 296,8 mill. kr i driftsinntekter, et brutto driftsresultat på ca 10,0 mill. kr og et netto driftsresultat på ca. 13,5 mill. kr.
Brutto og netto driftsmarginer ble hhv. 3,4 og 4,6 % som er vesentlig over den anbefalte netto driftsmargin på 1,75 %.

Resultatet skyldes både god skatteinngang og ikke minst også fortsatt god økonomistyring. De ulike virksomhetsområdene er i sum på linje med budsjett. Det største positive avviket står virksomhet Pleie og omsorg for, mens Oppvekst har det største negative avviket. Resultatene i de enkelte virksomhetene vil bli nærmere redegjort for i det endelige årsregnskapet og  i årsmeldingen.

-Årsresultatet er gledelig og vil komme godt med siden statsbudsjettet for 2017 gir relativt strammere budsjettrammer. Samtidig vil inntektene fra eiendomsskatt på kraftverk falle med 4 mill. kr i 2017 og videre ned i de nærmeste årene. Dessuten skal et krevende investerings- og utviklingsprogram gjennomføres, bl.a. med investeringer i skolene Vestgård og Kirkelund, kommenterer rådmann Per Egil Pedersen.

- Jeg vil gi honnør til alle ansatte og administrasjonen for godt gjennomført arbeid.  Regnskapet føyer seg i rekken av overskudd i tre tiår. Det kommer ikke av seg selv, selv om vi i år har godt hjelp av skatte inngangen nasjonalt, samt andre inntekter.

God økonomi er en forutsetning for at lokalsamfunn som Skiptvet skal fungere og ta på seg nye store oppgaver. På en dag som i dag kan det være litt spesielt å minne på det, men fra inneværende år gir det nye inntektssystemet tilsagn med mindre overføringer og mindre inntekter fra Vamma og Hafslund. Det siste vil i løpet av få år snu når utbyggingen i Vamma er fullført, men vi må forberede oss på en tøffere hverdag. Men i dag – og noen dager framover gleder vi oss over resultatet for 2016, sier ordfører Svein Olav Agnalt

Årsresultat 2016 - Foreløpig og urevidert.xlsx

Årsresultat 2016 - Foreløpig.pdf