Informasjon fra lotteri-  og stiftelsestilksynet. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. 


Mange som ikke søker


Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist. 


Vi ønsker å nå flere


Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt. 
Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. 
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.


Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.


Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. 
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Med hilsen
 
tel: 57 82 80 00
E-post: postmottak@lottstift.no

www.lottstift.no