Jord- og flomskredfare - gult nivå Den store vannføring langs Glomma kan føre til utgraving av masser. Etter en større flomhendelser vil det fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger i flomområdene. Generelle råd fra NVE: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp i flomområder. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på utglidninger i områder med marine avsetninger. Husk å varsle kommunen ved observasjon av slike hendelser. Les mer og følg utviklingen på https://varsom.no/flom-og-jordskred/om-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans/