Sykehjemmet

Det må søkes om plass på sykehjemmet.  Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf  69 80 61 00 for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

 

Langtidsplass

Sykehjem gir behandling, pleie og omsorg til pasienter som ikke lenger kan bo i eget hjem.

  • En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
  • Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.

Tidsbegrenset plass

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Eller at pårørende er i behov av avlastning for at du skal kunne bo lengst mulig hjemme.

  • Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem
  • Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:
    • Korttids -og vurderingsopphold
    • Korttidsopphold for rehabilitering
    • Avlastning