Alle installasjoner eller forandringer på skorstein og ildsted skal meldes til bygningsmyndighetene i kommunen. Bruk skjemaet "montering av ildsted" som du finner her: Indre Østfold Brann og Redning IKS.
 

Feieravdelingens arbeidsoppgaver dreier seg om den enkelte borgers brannsikkerhet, samt å spre brannforebyggende informasjon og gode råd innenfor brannsikkerhet i deres bolig.
Tilbakemeldingene fra publikum oppfattes derfor som svært positiv til vår avdeling

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er regulert etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forskriften skal utfylle brannvernloven, og den skal styrke det brannforebyggende arbeidet i boliger og andre bygninger gjennom bestemmelser om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing av skorsteiner vil fremdeles være et viktig brannforebyggende tiltak. Det nye er at feiefrekvensen skal vurderes i forhold til behovet, men minst hvert fjerde år. I tillegg skal det forebyggende brannvernet i forbindelse med skorsteiner og ildsteder styrkes ved at feieren fører tilsyn med hele fyringsanlegget etter behov, men minst hvert fjerde år.

For den enkelte eier eller bruker av bolig med fyringsanlegg innebærer dette at feieren må inn i boligen for å kunne gjennomføre tilsynet. Feieren skal også kunne gi informasjon om brannvern og riktig fyring i tillegg til f. eks. kontroll av brannslokkingsutstyr, røykvarslere og rømningsveier.
 
Taket er feierens arbeidsplass. Derfor er det viktig at alle husstander følger følgende punkter:
 - Sikker atkomst og arbeidsplass for feier. Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for uhell på grunn av manglende/ ikke godkjent takstige mm. Arbeidstilsynet stiller krav til at alle feie-/tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt for bruk med takstige/taktrinn, takbru og/eller plattform. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. kan leses her!

 - Hele fyringsanlegget skal sjekkes. I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og/eller tilsyn. Det er derfor veldig viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget.

- Sikkerhetsbestemmelser: Alle tak med helling utover skal ha takstige/ taktrinn, og den skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. På bygninger der gesimshøyden er 5,0 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer glidning. Stigen skal være så lang at den rekker en meter over taket. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 46, andre ledd, punkt c sier: Frittstående stiger som er høyere enn 6,0 meter skal ikke brukes. Kombistige skal ikke brukes høyere enn 4,0 meter

Illustrasjon - regler for takstige
Takbru mellom skorsteinene må vurderes i forhold til avstand mellom skorsteinene, helling på taket og om det er mer hensiktsmessig enn atkomst for hver skorstein. Den valgte løsning må ikke medføre ytterligere fare for fall. Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feieluke. Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte. Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene.
 
Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kontakt servicekontoret tlf 69 80 60 00.
 
Fritak for brannforebyggende tilsynsavgift gis bare hvis :
  • Pipe er blendet på toppen, eller
  • Fyringsanlegget er fjernet og røykuttak i brannmur er murt igjen.

Søknad om fritak sendes skriftlig med bildedokumentasjon til Skiptvet kommune.

Kontaktinfo til feier i Skiptvet og Indre Østfold kommune:

Indre Østfold brann og redning 

Tlf. 915 90 005

E-post: post@iobr.no