Vestgårdveien Bofellesskap 
Vestgårdveien Bofellesskap er et tilrettelagt botilbud med 9 boenheter som ligger i Skiptvet. Bofellesskapet er for personer med nedsatt funksjonsevne med varierende bistandsbehov. 
Dette er heldøgns bemannede boliger, hvor personalet jobber i turnus. 

 Vi tilbyr tjenester med et fokus på kvalitet og fleksibilitet for å ivareta brukernes behov slik at de opplever mestring, selvbestemmelse og en innholdsrik hverdag. 

Torggården Bofellesskap 

Bofellesskapet Torggården ligger midt i hjertet av Skiptvet kommune. 
I Tårnbygget midt i sentrum er det 5 leiligheter i 3.etasje med en tilhørende personalbase. Disse leilighetene er forbeholdt unge voksne med ulike bistandsbehov, atferds- og psykiske utfordringer. 

Dette er en heldøgnsbemannet bolig, hvor personalet jobber i turnus. Personalet har egen personalbase med tilhørende nattevaktrom i enden av etasjen. Ved siden av personalbasen er det et fellesrom for beboere, som de står fritt til å benytte seg av når de ønsker.  

Her jobber en personalgruppe av vernepleiere, sosionom, pedagoger og fagarbeidere som til sammen utgjør et godt faglig team. Disse jobber aktivt med å hele tiden holde seg faglig oppdatert og jobber for å yte best mulig tjenester til våre beboere. Beboere som bor i leilighetene knyttet til Bofellesskapet Torggården, plikter å motta ulike helse- og omsorgstjenester, som veiledning, oppfølging og ulik praktisk bistand. Kommunen fatter vedtak på dette ut ifra hver enkelt beboers behov.   

Dersom man vil søke seg til en leilighet ved disse bofellesskapene, kan man gjøre dette ved å fylle ut søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Før tildeling vil det gjøres en kartlegging, vurdering og nesten alltid en samtale i forkant. 

Vil du søke?

VIKTIG: Les retningslinjene før du sender søknad: Retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger i Torggården

Søknadsskjema finner du her: Søknad om omsorgsbolig i Torggården. Du kan også få skjemaet i papirform på servicekontoret. 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til:
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller ved å klikke på denne linken:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/941962726 (sikker digital sending)