Det psykososiale kriseteamet i kommunen bistår med psykososial støtte og hjelp til personer som opplever kriser av ulikt omfang og karakter. 

Hendelser som kan utløse assistanse fra psykososialt kriseteam

  • Personulykker, som rammer lokalsamfunnet  

  • Selvmord  

  • Kriser utløst etter hendelser som f.eks. vold, brann eller store ulykker  

Hva gjør kriseteamet? 

Psykososialt kriseteam kan gi og koordinere psykososial førstehjelp, når sjokket og reaksjonene hos de berørte er så overveldende at det ordinære familienettverket ikke er tilstrekkelig. Det gjøres individuelle avtaler om hvordan oppfølging og hjelp skal gis. 

Psykososialt kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og kan være en støtte i en tidsavgrenset periode. Kriseteamet skal ikke erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi. De nære og det kjente vil være et viktig grunnlag for at mennesker kommer seg gjennom en krise på best mulig måte.  

Om hendelsen som innbyggeren har opplevd er en spesiell sterk og dramatisk hendelse, kan det allikevel være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp i en periode. 

Hvordan komme i kontakt med kriseteamet? 

Kriseteamet er ingen oppsøkende instans, men trer i virksomhet etter henvendelse fra politi, brannvesen eller lege/legevakt.  

Som privatperson kan du ikke kontakte psykososialt kriseteam. Det er kun nødetater og legevakt/legekontor som kan tilkalle assistanse fra psykososialt kriseteam. 

Når kriseteamet får en henvendelse om at det er behov for deres bistand, vil representanter fra teamet avklare med andre involverte instanser og ta kontakt med de berørte så raskt som mulig. Kontakten med kriseteamet kan foregå både pr. telefon eller ved oppmøte. Dersom det ikke er akutt behov for bistand fra kriseteamet, kan det avtales at kriseteamet tar kontakt etter noen dager.  

Dette er en ny organisering og vi håper dette blir en god endring. 

Er det slik at nødetatene ikke har vært involvert i hendelsen, eller det ikke gjøres et utkall av psykososialt kriseteam beredskapsvakt, kan det opprettes kontakt med Psykisk helse- og rusteam på hverdager. Dette gjelder for personer som har behov for hjelp, eller som ikke føler seg nok ivaretatt etter utkall. 

Send en søknad om tjeneste, eller en henvendelse med beskrivelse av egen situasjon og aktuelle hjelpebehov, og/ eller be om veiledning. Du vil deretter bli kontaktet av Psykisk helse- og rusteam for en kartlegging, og en vurdering av behov for videre oppfølging. 

Ved spørsmål kan man ringe Sollia bo- og servicesenter på tlf: 69 80 61 00 i ordinær arbeidstid kl. 08.00- kl. 15.00 for å bli satt over til Psykisk helse- og rusteam. 

Søknadsskjema:  

Send skjemaet til Skiptvet kommune, postboks 115, 1806 Skiptvet