Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økning i gebyrer for vann, avløp og renovasjon.

Vann, avløp og renovasjon leveres av Skiptvet kommune til selvkost. Selvkost betyr at kommunen ikke skal tjene eller tape penger på å levere tjenesten. Det er de som bruker tjenestene som skal betale for kostnaden ved å levere tjenesten. Hver høst utformes det et budsjett for det kommende året. Inn i dette budsjettet legges forventede inntekter og kostnader, som også inkluderer innvesteringer. Ut fra dette budsjettet beregnes satsene på gebyrene, for at tjenestene skal gå i null ved årsslutt. 

Dersom det oppstår avvik fra budsjett, vil det oppstå økonomisk overskudd eller underskudd på leveransen av tjenesten. Ifølge reglene rundt selvkost skal dette kreves inn, eller betales tilbake, til innbyggerne innen fem år. Et overskudd et år vil dermed gi lavere gebyr kommende år, mens et underskudd vil gi økning i gebyrene. Hvert område (vann, avløp og renovasjon) blir avregnet hver for seg og påvirker ikke hverandre. 

Kommunen kan ikke flytte inntekter eller kostnader fra et område til et annet. I Skiptvet kommune er det få innbyggere å dele kostnadene på for de ulike selvkostområdene. Det betyr at innbyggerne vil oppleve større svingninger i gebyrene enn de som bor i store kommuner med mange å fordele kostnadene på. Kommunen er uansett forpliktet til å drive tjenestene så rasjonelt og rimelig som mulig, men innenfor de mange ulike lover og regler som gjelder.

Vann

Økningen i gebyret for drikkevann skyldes i hovedsak fire, ulike forhold. 

a) Skiptvet kommune kjøper renset drikkevann fra Indre Østfold kommune. Prisen vi har betalt har ikke dekket kostnadene som er nødvendig for å produsere vannet. Kommunen fikk varsel, i 2023, om at prisen i 2024 ville bli langt høyere. Endelig pris for innkjøp er ikke avklart, men for å lage et mest mulig riktig budsjett ble det lagt inn en pris som er i samsvar med det innbyggerne i Indre Østfold kommune betaler (deres selvkost). 

b) Skiptvet kommune har investert store summer i to nye vanntårn og to-sidig vannforsyning de siste årene. Dette har vært nødvendig for å etterleve de kravene til forsyningssikkerhet som ligger på kommunen. Disse investeringene er finansiert med lån. Som for alle andre har rentene på lån økt fra 2022 og gjennom hele 2023. Høye renter fører til at kostnadene knyttet til vannforsyning er vesentlig høyere enn tidligere, dette må dekkes inn gjennom gebyret for vann. 

c) Som en følge av renteøkningene oppsto det et underskudd på selvkostområdet vann i 2022. I tillegg har man dratt med seg underskudd fra årene før. Som beskrevet over må slike underskudd dekkes inn i løpet av fem år og for å holde gebyrene så jevne som mulig er det om å gjøre å komme i gang med denne inndekningen så raskt som mulig. Deler av gebyrøkningen bidrar til å dekke inn tidligere års underskudd. En annen måte å se det på, er at gebyret egentlig har vært for lave tidligere år. 

d) Gjennom hele 2023 har det vært en stor økning i lønns- og prisvekst. Dette har gitt dyrere varer og tjenester og gjelder også for nødvendige innkjøp til å drive vannforsyningen i Skiptvet. Det totale bildet er selvfølgelig enda mer sammensatt enn disse fire punktene, men de forklarer hovedårsakene bak økningen i gebyret for vann i 2024.

 

Avløp

Økningen i gebyret for kommunal avløpsrensing skyldes i hovedsak to forhold. 

a) Fra 2022 til 2023 ble gebyret for dette området satt ned med 20,8 %. Årsaken til dette var at kommunen satt inne med overskudd fra tidligere år, hvorav en stor del av akkumulert overskudd var fire år gammelt. Overskuddet måtte føres tilbake til innbyggerne i 2023, noe som førte til en reduksjon i gebyret, selv om kostnadene ved å drive tjenesten egentlig økte i 2023. I tillegg oppsto det et lite underskudd i 2023. I 2024 må kommunen derfor hente igjen de økte kostnader i 2023 gjennom gebyrinntektene for 2024. 

b) Som for området vann er økte kostnader som følge av lønns- og prisvekst en del av årsaken til økningen i gebyr. Avløpsrensing er blant annet en stor forbruker av vann, strøm og kjemikalier i tillegg til rør, rørdeler og diverse tjenester. Som for vann er det totale bildet for avløp også mer sammensatt enn oppstillingen viser, men de to punktene forklarer hovedårsaken til økningen i gebyr.

 

Renovasjon

For området renovasjon er situasjonen annerledes enn for vann og avløp fordi denne tjenesten leveres av Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) der Skiptvet kommune er en av eierne sammen med Indre Østfold kommune og Marker kommune. Selv om IØR erstatter kommunens egenproduksjon har de samme krav til selvkost som om Skiptvet kommune hadde levert tjenesten direkte. 

Heller ikke IØR kan tjene penger på avfallsinnsamling fra husholdningene i eierkommunene. IØR utformer sitt eget budsjett og beskriver gjennom det hva gebyret må være for at tjenesten skal gå i null og balansere ut tidligere over- eller underskudd som er opparbeidet inntil fem år tilbake. Årsaken til økningen i gebyr i 2024 beskrives fra IØR som en konsekvens av underskudd fra tidligere år og økte kostnader som en følge av lønns- og prisvekst. 

SATSER FOR KOMMUNALE AVGIFTER 2024

pexels-mike-bird-211762

Sist oppdatert 14. februar 2024