Middagstallerken

Det innføres frist for avbestilling av bestilt mat for utkjøring dagen før kl. 10.00

Kjøkkenet ved Sollia bo- og servicesenter tilbyr nylaget middag og dessert etter bestilling fra tjenestemottakere. Bestilling av mat gjøres etter meny 1 gang pr. uke. Kjøkkenet lager og pakker maten fersk og varm.

Hver ettermiddag kommer frivillige for å kjøre ut middagen. Kommunen erfarer at det gjøres avbestillinger av bestilt mat samme dag som middag lages og kjøres ut. Det blir mye administrasjon av avbestillinger, både for kjøkkenet, endringer i kjørelister og fakturering.

Kommunestyret vedtok 18.juni 2024 frist for avbestilling av middag/matombringing kl. 10.00 dagen før maten lages og kjøres ut.

Skjer avbestilling senere, blir bestilt middag fakturert. Dette tiltaket vil bidra til bedre planlegging og ressursutnyttelse innen kommunens tjenestetilbud. Det blir sendt ut informasjon til dagens tjenestemottakere og ved førstegangs vedtak til nye mottakere.

Personer som vasker

Innføring av frist for avbestilling av hjemmehjelp/praktisk bistand, samt fakturering av tjeneste som avbestilles etter vedtatt frist

Kommunen tildeler bistand til hjemmehjelp/praktisk hjelp for hjemmeboende tjenestemottaker etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester. Kommunen plikter å ha tilgjengelige ressurser for å utføre tjenesten etter avtalt tid for hjemmeboende.

 Kommunen erfarer at det gjøres avbestillinger av hjemmehjelp/praktisk bistand samme dag som vedtaket er bestemt utført. Hjemmehjelpstjenesten er avhengig av å planlegge oppdrag dagen før. Ved avbestillinger samme dag, blir det for kort frist tl å avtale nye oppdrag.

Det er over noe tid erfart at tildelte ressurser ikke utnyttes best mulig. Kommunen vedtok 18. Juni 2024 å innfører frist for tjenestemottakere for å avbestille hjemmehjelp/praktisk bistand senest kl 10.00 dagen i forveien av tjenesten.

Vedtaket vil bidra til bedre planlegging og ressursutnyttelse innen kommunens tjenestetilbud. Det vil gjøres fakturering av hjemmehjelp/praktisk bistand som ikke avbestilles innen vedtatt frist.

Inngang til Sollia

Endring av fradragsfrihet for boutgifter ved langtidsopphold på sykehjem fra 6 måneder til 2 måneder

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon gir ikke lenger automatikk i mulighet for fradrag for boutgifter. Dette bortfalt fra og med januar 2005. Men det er klagerett på vedtaket, og ved klager er det individuell behandling.

Kommunen står fritt til å velge å avhjelpe beboere/ektefeller som kommer i økonomisk uføre, når ektefelle vil beholde hus og/eller at beboer ikke vil/klarer å selge huset umiddelbart.

Fradrag av boutgifter ved innflytting på langtidsplass i institusjon i Skiptvet kommune ble i kommunestyret 18.juni 2024 vedtatt endret fra 6 til 2 måneder.

Administrasjonen kan etter individuell vurdering av dokumenterte boutgifter innvilge lenger tid enn to måneder. Kommunens frie skjønn og en helhetlig vurdering legges til grunn ved konkret henvendelse for vurdering utover hva kommunestyret har vedtatt. En slik vurdering vil følge forvaltningsloven bestemmelser om saksbehandlingstid

Ved vedtak om heldøgnsomsorg etter Kommunale helse- og omsorgstjeneste loven §3-2, pkt 6 c, beskriver ansvaret kommunen har for å tildele heldøgnsomsorg i institusjon når det er vurdert til eneste løsning for forsvarlig helsehjelp. Når en innbygger overflyttes til heldøgnsomsorg i institusjon, vil det kreves betaling fra tjenestemottakere. Dette gjøres etter vedtatte satser og regler. Økonomisk vil det for tjenestemottaker være en overgang fra å bo og bekoste opphold i egen bolig til vederlagsbetaling for institusjonsopphold.

Det er ingen ubetinget fradragsrett for boutgifter ved innflytting på institusjon.

Fradrag for dokumenterte boutgifter utover to måneder gis ikke til beboere som på innflyttingstidspunktet har et bankinnskudd utover 1G. Beboer med bankinnskudd på innflyttingstidspunktet som har et bankinnskudd på mindre enn 1G, kan gis fradrag for dokumenterte boutgifter inntil 6 måneder.

Helse og mestring fremmet prosedyre for beregning av boutgifter ved institusjon i Skiptvet kommune. Fra 01.07.2024 vil alle nye langtidsbeboere ved Sollia Bo- og servicesenter (eller annet sted, når det gis vedtak på heldøgnsomsorg fra kommunen), få et fradrag for boutgifter i en overgang på 2 måneder. Det vil si alle beboere har 1 friperiode på 1 måned og i tillegg gir Skiptvet kommune 1 måned fradrag for boutgifter.

 

Boutgifter vil regnes ut slik:

•Fradrag for 40% av strømutgiften

•Fradrag for 40% av de kommunale avgiftene

•I tilfeller hvor det er husleie dekkes den i sin helhet.

Jenter som staver LOVE med hendene

Endring av satser ved vedtak om støttekontakt og avlastning i Skiptvet kommune

Kommunestyret vedtok 18.juni 2024 å innføre like satser for støttekontakttjenester. Avlønningen skal følger KS Hovedtariffavtale for stilling uten krav til utdanning. Ved inngåelse av nye avtaler vil bestemmelsen tre i kraft. Ulikheten i avlønning som har vært med satsene gjøres nå like for alle.

Dagens sats for utgiftsdekning dekker for liten del av utgiftene til støttekontaktene. Utgiftsdekning for støttekontakter økes til 500,- pr mnd fra 01.01.2025. Skiptvet kommune dekker ikke bompenger og parkeringsavgift i sin helhet.

Kommunestyret vedtok også at det innføres lik sats for utgiftsdekning for avlastningshjem. Avlønningen følger KS Hovedtariffavtales satser for avlastningshjem Særavtaler fjernes ved inngåelse av nye avtaler. Det har frem til nå vært stor variasjon i hvilke avtaler som er inngått. Med kommunestyrets vedtak blir det likhet for alle som yter avlastningstjenester.