Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Dette tilsvarer en bruttoinntekt på kr 366 667.

Regjeringen har også vedtatt gratis oppholdstid med 20 timer pr. uke for 2, 3, 4-, 5- og 6-åringer. Fra og med 1. august 2024 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 642 700 kroner pr. år.

Søknadsfrist for å søke om redusert foreldrebetaling barnehageåret 2024/2025 er 01.07.2024. Søknadsskjema finner du her.

Du må søke på nytt for hvert barnehageår selv om du har fått innvilget redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid tidligere.

Det er foresattes samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding

Dersom du søker innen fristen 01.07.2024 vil reduksjonen gjelde fra starten av barnehageåret.

Dersom du søker etter 1.10.24 blir redusert pris gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Skiptvet kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje med maksimalprisen.

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 

For mer informasjon kontakt virksomhetsleder oppvekst Guri Øiseth tel. 45616737

eller konsulent oppvekst May-Lisbeth Olsen tel. 47467155