Vann og avløp norm, "VA-norm", fins på hjemmeside om vann og avløp.

Vegnormen fins på hjemmeside om veivedlikehold.