Frist for å melde interesse er 22. mars 2024

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige mennesker deltar i retten og dømmer i straffesaker. 

Valg av nye meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårsperiode av kommunestyret i den kommunen du bor i. Neste valgperiode som meddommer er fra 1. januar 2025 til og med 2028, og saken vil behandles politisk i juni 2024.

Hva er en meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Meddommerne er med på å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I avgjørelsen teller meddommerens stemme like mye som fagdommerens stemme.

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. 

 

 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Skiptvet kommune.
Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Skiptvet kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • du ikke er fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  • du ikke er under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Det er et sterkt ønske om at meddommere som velges kan bruke digitale systemer, da mange rettsmøter gjennomføres digitalt. Meddommere vil også etterhvert motta saksdokumenter i en elektronisk portal.

Vi i kommunene skal ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges. Vi ønsker mangfold og å gjenspeile kommunens befolkning. Vi vil også at flere ulike yrkesgrupper skal være representert.

Det er et krav at meddommere er lovlydige. Det gjøres derfor en vurdering av strafferettslig vandel, og den som søker må også fylle ut og bekrefte en økonomisk egenevaluering om offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene i søknadsprosessen.

Mer informasjon på domstol.no

I forbindelse med at kommunen gjennomfører valg av meddommere skal kommunen gjennomføre lovpålagt vandelskontroll for de personer som blir valgt, jfr, Domstolsloven paragraf 73.
 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten eller skjønnsmedlem i perioden 2025-2028 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet nedenfor.

Meddommer/skjønnsmedlem-kandidat til verv

Innlogging til skjema skjer via ID-porten. Dette er fordi vi må være helt sikre på at det er du som registrerer deg fordi skjemaet inneholder fødselsnummer.

Du kan være meddommer og skjønnsmedlem samtidig, men du kan ikke være meddommer til tingretten og lagmannsretten samtidig. Dersom du krysser av både på meddommer til tingretten og lagmannsretten, velger kommunen hvilket utvalg du eventuelt settes inn i.