Vi mener alle skogeiere vil ha mange fordeler av å ha skogbruksplan!

Du finner nyttig og aktuell informasjon om skogbruksplan i informasjonsbrosjyren som er utarbeidet:

Informasjonsbrosjyre (PDF, 15 MB)

 

Spørsmål, svar og mer informasjon om skogbruksplan

Trenger små eiendommer skogbruksplan?

Forvaltning av en liten eiendom kan gi bedre lønnsomhet enn en stor eiendom som forvaltes dårlig. Vi anbefaler at alle skogeiendommer med mer enn 50 daa skog bestiller skogbruksplan. Det er krav om miljøregistrering for skogeiendommer over 50 daa.

 

Hva om skogen allerede er hugget?

En skogbruksplan inneholder mer enn oversikt over gammel skog. Kanskje har du mye yngre skog? Skjøtsel av ungskog vil være noe av det mest lønnsomme du kan gjøre i skogen og du kan påvirke hvordan skogen din skal bli i fremtiden. Med digital skogbruksplan vil du til enhver tid ha en oppdatert skogbruksplan, fordi den fremskrives ettersom skogen vokser til. Skogbruksplanen vil dermed gi deg et bedre beslutningsgrunnlag for å prioritere og sette i gang tiltak i skogen din.

 

Kan du tilpasse skogbruksplanen slik du vil ha den?

Du har mulighet for å tilpasse skogbruksplanene etter både ambisjoner og behov på din eiendom. For de fleste vil standardproduktet «Skogbruksplan med miljøregistreringer» være er tilstrekkelig. I tillegg kan du:

  • tilpasse skogbruksplanen ved å velge ulike tilleggsprodukter og ulike prognoser for hogstkvantum/økonomi.
  • tegne inn alle eksisterende traktorveier i kartet.
  • påvirke førsteutkast (for eksempel navn på teig, merknader stammekvisting og så videre).
  • komme med nye innspill eller feilregistrering (gjennomgang av tiurleiker, rovfuglreir og så videre).
  • delta og komme med høringsinnspill når miljøregistreringene er revidert for din eiendom.

 

Vil du vite hvor du kan drive med lukkede hogstformer på din eiendom?  

En skogbruksplan gir behandlingsforslag for både ordinær hogst, men også for lukket hogst, der hvor dette er aktuelt. 

 

Optimaliserte driftsveier

Dette er den første skogbruksplanen i Norge som tilbyr forslag til optimalisering av driftsveier på din eiendom. Det gir et godt grunnlag for søknad om godkjenning av ombygging og nyanlegg av traktor- og skogsbilveier. 

 

Skal du låne penger eller selge eiendommen?  

Oppdaterte skogbruksplandata vil være av nyttig når eiendommen skal takseres. Dette gjelder både ved salg og lånesøknader.  

 

Har du miljøregistrering på eiendommen eller villmarkspregede områder?  

Oppdatert miljøinformasjon gir godt grunnlag for å søke om tilskudd. Tilskudd til miljøtiltak i skog kan gis til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Tilskuddssatsen er mellom 30-70 %. 

  • Skjøtselstiltak: Det kan gis tilskudd til merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.  
  • Langsiktig bevaring: Det kan gis delvis dekning av økonomisk tap knyttet til bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogdriften.  
  • Villmarkspregede områder: Det kan gis dekning av merkostnader ved skogdrift for å unngå veibygging som vil redusere villmarkspregede områder.  

Hva koster en skogbruksplan?

Du kan bruke pengene du har på skogfondkontoen din til å betale skogbruksplanen. Gjennom Landbruksdirektoratet kan du få tilskudd til å dekke 40 % av kostnaden. Du søker tilskudd etter at du har bestilt skogbruksplan. Informasjon om når og hvor du søker tilskudd blir sendt ut til alle som bestiller plan, men du kan også finne mer informasjon her:  

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer  

Se pristabell og priseksempel på side 5 og 6 i informasjonsbrosjyren fra Viken Skog. 

 

Priseksempel:

For en eiendom med 325 daa skog vil planen koste 1877 kr pluss mva. etter at tilskudd er utbetalt. Bruker du skogfondet (ved marginalskatt 37,1 %) vil skogfond med skattefordel bidra til at skogeiers egenandel kun blir 585 kr. 

 

Kan jeg bestille miljørevisjon senere? 

PEFC krever at alle skogeiere deltar i revidering for å kunne levere tømmer neste 15 år. En etterbestilling medfører en høyere kostnad fordi det ikke gis offentlige tilskudd til planer som utarbeides utenom takstprosjektet. Skogeieren mister også muligheten for å delta i utvalgsprosessen når det blir gjennomgang av alle miljøkvalitetene. Ut fra det kommunen erfarer vil det, avhengig av eiendomsstørrelse og tidsforbruk av biolog, kunne koste ca. 6 000 kroner for ett dagsverk med feltarbeid.

Bestill skogbruksplan nå

Bestillingsfristen har i utgangspunktet gått ut, men det er fortsatt mulig å bestille skogbruksplan. Bestill så fort som mulig! Du kan bruke søknadsskjema:

www.skiptvet.kommune.no/skjema-skogbruksplan

Du kan også sende papirskjema på e-post til vop@viken.skog.no

 

Fordypning:
Prosjektside Viken skog
Forskrift om bærekraftig skogbruk
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Lurer du på noe? 

Ta kontakt for en skogbruksplanprat:

Prosjektleder: 
Vebjørn Oppegaard Pollen 
Skog og GIS-konsulent, strategisk planlegging 
vop@viken.skog.no | 977 29 793 

Tillitsvalgte: 
INDRE ØSTFOLD OG OMEGN SKOGEIERLAG 
Katharina Kirkerød
katharina_kirkerod@hotmail.com | 970 78 628 

Joakim Sjödin 
joakim.sjodin@dynatec.no | 976 94 364 

SMAALENENE SKOGEIERLAG 
Kai Fjeld 
kai.fjeld@outlook.com | 901 34 344

Hans Kristian Hedemarken 
hedemarken@gmail.com | 924 05 354 

Landbrukskontorene: 
INDRE ØSTFOLD 
Skogbrukssjef Vegard Aarnes 
vegard.aarnes@io.kommune.no | 906 69 695 

SKIPTVET
Skogbruksansvarlig Lars Agnalt 
lars.agnalt@skiptvet.kommune.no | 952 71 611 

Skogbruksledere: 
Nils Amund Krog 
nak@viken.skog.no | 971 56 355 

Simen Løken 
sl@glommen-mjosen.no | 952 35 224 

Morten Ødemark 
moo@sbskog.no | 906 41 938 

Øystein Koht-Norbye 
okn@nortommer.no | 913 96 691