A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Tema- og kommunedelplaner

Tema- og kommunedelplaner

Hva er en kommunedelplan?

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Temaplaner:

Klima og energiplan for kommunene i I Ø vedtatt 12.04.2011

Folkehelseplan 2015 - 2017

Kommunedelplan 2011-2022 - Fysisk aktivitet

Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2019 vedtatt 10.12.2013

Kommunedelplan for sentrum, planID 20140001:

Sentrumsplan politisk behandling 2015

Sentrumsplan 2015-2026 planbeskrivelse

Sentrumsplan 2015-2026 sist reviderte planbestemmelser

Sentrumsplan 2015-2026 plankart med innarbeidet mindre endring

Sentrumsplan vedtak avgrenset mindre endring

Temakart: vedlegg til Kommuneplanen med planID 20080001:

Temakart - Kulturlandskap - Kulturminner

Temakart - Kvikkleire

Temakart - Natur og Friluftsliv

Temakart - Naturtyper

Temakart - Støysone

Temakart - Verdiklassifisering av jord og skog

Oversikt av artikler om kommuneplanen: