Hensikten med reguleringen er å legge til rette for til sammen 25 til 30 leiligheter kombinert med spisested på Storveien 6 og 8 i Skiptvet.
 
Vedtak og detaljregulering finnes her:
Møtebok kan sees i møteplan: HER.
 
Lenke til plandokumenter i planregisteret: HER
 
For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 
eller med bruk av skjema. ->Se nedenfor knapp med lenke til skjema.
 
Plankart kan sees på felles kartportalen for region Indre Østfold:
 
Oversikt av andre artikler om kunngjøringer: